Gå til hovedindhold
You are at:

Mobning

Handleplan mod mobning

På Taarbæk Skole, SFO og Klub vil vi ikke acceptere mobning.

Alle har ret til at være en del af positive, faglige og sociale læringsfællesskaber.

Mobning kan have store konsekvenser for barnets trivsel og indlæring, samt på sigt få konsekvenser for det videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt.

Handleplanen henvender sig til skolens forældre og medarbejdere og er tænkt som et redskab til den forebyggende, foregribende samt indgribende indsats mod mobning.

Følelsen af at blive mobbet vil altid være subjektiv.

Adfærd, som nogle børn oplever som mobning, vil andre børn ikke opleve som mobning.

Det vigtige er, at oplever et barn sig mobbet, så skal voksne tage det alvorligt og handle.

Et barn som oplever sig mobbet, skal ikke også kæmpe med at få adfærden til at passe ind i en bestemt definition.

På Taarbæk skole har vi ikke har én fast definition på mobning.

Forebyggende indsats

 • Alle medarbejdere, forældre og børn har et ansvar for aktivt at handle, hvis de oplever mobning.

   

  • Alle voksne tager ansvar for alle børn.
  • Trivsel er et fast punkt på teammøder og personalemøder.
  • Fælles temauger på tværs af årgange skaber kendskab uden for klassen og tryghed i hverdagen.
  • Klubben og SFO’en arbejder aldersintegreret for at sikre samhørighed for børnene i fritidsdelen.
  • Der arbejdes der konkret med overgangen fra SFO til Klub for at skabe tryghed for børnene i de nye rammer, de skal indgå i.
  • Stifinderordning mellem 3. klasse og skolestartere er med til at sikre gode frikvarterer.
  • Fælles morgensang hver uge samt temauger i årgangsblandede hold skaber oplevelse af fællesskab for hele skolen.
  • Fællesskabsfølelsen for skolens ældste børn styrkes ved den årlige deltagelse i Mini-ol.
  • Klassens/børnegruppens trivsel er et fast punkt på møder mellem klassens lærere, pædagoger og ledelsen.
  • Klassens trivsel drøftes på alle forældremøder.
  • Klassens forældre og kontaktforældre støtter trivslen ved sociale klassearrangementer i fritiden.
  • Der arbejdes med trivselsværktøjer fra klassetrivsel.dk
  • Børnenes personlige og sociale kompetencer er vigtige temaer i fritidsdelens årsplanlægning.

Den indgribende indsats

 • Den indgribende indsats træder i kraft, når der er konstateret mobning

  Alle situationer og børnegrupper er forskellige, hvorfor indsatsen vil blive tilpasset det aktuelle behov.

  Følgende elementer vil dog altid blive iværksat:

  • Samtaler med den mobbede og mobberne
  • Involvering af forældre - Involvering af skoleledelsen
  • Gennemgang af en SAL-analyse, for at afdække, hvad der konkret skal handles på.
  • Opfølgning over en længere periode
 • Forældrenes rolle
  • For at afhjælpe problemet skal skolen kende til problemet.
  • Lyt til dit barn/tag det alvorligt
  • Tal ikke dårligt om andre børn eller forældre
  • Kontakt klasselærer/primærpædagog evt. skolens ledelse. Beskriv problemet.
  • Bed om, at der bliver indkaldt til et forældremøde, hvis mobberiet involverer flere elever. Det er vigtigt, at alle møder op til mødet.
  • Forvent at der er tæt kontakt mellem skole og hjem
  • Forvent og accepter at der bliver brugt undervisningstid og kræfter på at løse problemet. Mobning vedrører hele børnegruppen uanset om dit barn er ”offer”, ”gerningsmand” eller ”passiv tilskuer”.
  • Alle forældre der får kendskab til mobning, kontakter klasselæreren eller evt. skolens ledelse.
 • Elevernes rolle
  • Tag hånd om dine kammerater
  • Hvis du oplever mobning selv, skal du tale med en voksen (forældre, pædagog, klasselærer)
  • Hvis du får kendskab til mobning skal du tale med en voksen
  • Forsøg at stoppe mobning sammen med dine kammerater
 • Lærer og pædagogers rolle
  • Udred problemet.
  • Den lærer/pædagog der får kendskab til mobning kontakter klasselærer/primærpædagog evt. skolens ledelse.
  • Klasselærer/primærpædagog afholder individuelle samtaler med mobbeoffer og mobber, evt. alle i klassen.
  • Inddrager forældre – sørger for at få lavet klare aftaler om opfølgning
  • Orienterer skolens ledelse og øvrige personale (pædagoger på p-møde, lærere på lærermøde)
  • Indkalder til forældremøde, hvis problemet involverer flere i klassen
  • Laver en tidsplan

  Klasseteamet - aftaler hvordan problemet gribes an og følger udviklingen til problemet er løst.

  Skolebestyrelsen - evaluerer handleplan