Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsens referater

Referater fra møder holdt i skolebestyrelsen

Referater af skolebestyrelses møder

 • Konstitueringsmøde den 7. september 2020 kl. 16.30-17.00

  1. Den nye bestyrelse konstituerer sig.

  Der skal vælges følgende poster:

  Formand for distriktsbestyrelsen (vælges blandt forældrerepræsentanter valgt på skole)

  Næstformand (vælges blandt forældrerepræsentanter valgt i børnehuset)

  Næstformand (vælges blandt forældrerepræsentanter valgt på skolen).

  Formand og de to næstformænd udgør forretningsudvalget sammen med Anne Bruni og Charlotte Norman Andersen.

  Kathrine Heilesen fortsætter som formand, Niels Vrang fortsætter som næstformand for skolen og Sinja Laursen er valgt til næstformand for børnehuset.

  Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 7. september 2020 kl. 17.00-18.30

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Kathrine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Elevrådet er endnu ikke valgt, så de deltager ikke.

  Afbud: Randi Lindeneg, Ida Gamborg, Johanna Jakobsdottier

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Fri for mobberi

  Skolen har besluttet at arbejde i dybden med de inkluderende fællesskaber, og alle personaler har været på kursus: ”Fri for mobberi” – fra Red barnet. Det arbejde har gjort skolen opmærksom på trivselsplanen skal opdateres. Personalegruppen er meget begejstrede og engagerede.

  Flex-gruppe i 3. klasse

  I nuværende 3.kl. er der flere børn, der får tildelt ressourcer til enkeltintegration. Håbet er at man kan inkludere børn, som måske ellers skulle i specialtilbud. Klassen er blevet tilført ekstra voksenressourcer for at kunne lykkedes med opgaven. Der oprettes en flexgruppe, hvor børnene dagligt fra kl. 10-12, får et andet og mere individuelt tilbud med en voksen.

  Udeskole

  Coronaskolen har gjort skolen opmærksom på, at udeskole virker og giver trivsel for rigtig mange børn. Derfor er det besluttet, at alle klasser fortsætter med ugentlige udeskoledage. På den pædagogiske weekend, skal hele personalegruppen arbejde med udeskole, faciliteret af Bettina Lerche.

  Juniorklub

  Tanken er at juniorklubben skal starte 1. okt. Juniorklub bliver et tilbud for 7.kl. elever, hvor børnene kan komme i centertiden og ikke kun i UK tiden. Skolen har søgt om dispensation til at udskyde juniorklubtilbuddet, så det først bliver med opstart fra 1. maj 2021.

  Børnehuset

  Der er afsat omkring 25.000 kr. årligt til minimunsnormeringer i børnehuset og ca. 10.000 kr. årligt  til sårbare børn.

  Erfaringerne fra Coronatiden var gode, men kan desværre ikke imødekommes med nuværende budget.

  Personalet løber huntigt og de løfter en stor opgave.

  Personale

  Der blev orienteret om personalesituationen.

  Ny hjemmeside

  Bestyrelsen kiggede på hjemmesiden. Der mangler fortsat lidt før den er helt på plads.

  Personalet (ND/RL/JJ)

  Der bliver sendt en plan for SFO i efterårsferien på Aula, så tilbuddet bliver synligt for alle forældre.

  Pusterummet sender plan for ugen på Aula, så forældre og børn kan orientere sig forud for ugen.

  Centeret følger trop med plan for ugerne snarest.

  Formanden (Kathrine)

  Orientering om høringssvar

  Kathrine orienterede om høringssvaret omhandlende omstillingen på det specialiserede område.

  Skolerådet (Kathrine)

  Afholder møde onsdag d. 8/9

  Arbejdsgrupper

  Trafik

  Det er stadig en udfordring med trafikken ved afleveringstid. Det kalder på et par aktioner i løbet af året, Helle sørger for at ”indkalde”.

  Bestyrelsen er fortsat i dialog med kommunen.

  Temaaften i efteråret

  Udskudt pga. Covid19

  Forældreaften med kontaktforældrene

  Bliver arrangeret snarest. Liselotte, CA og MR er tovholdere.

  Pædagogisk weekeend – status på fredag den 11. september

  Der er flot tilmelding fra forældrene og alle klasser er bemandet med forældre i skoeltiden.

  3.  Den nye bestyrelses kommende fokusområder. /Beslutning

  Bestyrelsen beslutter fokusområder for den kommende periode.

  Brainstorm-process som fortsætter på næste møde.

  4.  Arbejdsgrupper. /Beslutning

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  Trafik

  Planlægning af temaaften

  Samarbejde med kontaktforældre

  Pædagogisk weekend – fredag den 11. september.

  Bestyrelsen kan vælge at nedsætte yderligere arbejdsgrupper.

  Udsat til næste møde.

  5.  Corona. /Orientering

  Der skal laves ”almindelig” skole og mål fra ministereiet skal opfyldes. Der er ekstra opmærksomhed på hygiejne, så der sprittes og vaskes hyppigt. Derudover skal klasserne helst være hver for sig, for at begrænse smittekæderne.

  I fritidsdelen skal klasserne så vidt det er muligt være opdelt klassevis.

  6.  Maritim nyttehave og skolehave. / Orientering

  Vi fortsætter med skolehaven og det er tid til at høste.

  Der arbejdes fortsat på at etablere en maritime nyttehave.

  7.  Evt.

 • Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 5. oktober 2020 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Kathrine Heilesen, Niels Vrang, Rikke Martensen-Larsen, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Fra elevrådet deltager formandsskabet Hubert og Villum fra 6. klasse.

  Afbud:

  Johanna Jakobsdottier, Ida Gamborg, Signe Toftegaard, Helle Ankersen, Julie Brooker

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Skolens toiletter – elevrådet har ønsket at få dette på dagsorden. /Drøftelse og evt. beslutning

  Villum og Hubert har lavet en undersøgelse blandt alle skolens elever, hvor alle er blevet bedt om at bedømme skolens toiletter på en skala fra 1-10. Taarbæk Skoles elevers samlede resultat blev 2,85. Det viser et behov for, at der sker noget.

  Elevrådet præsenterer et forslag om nudging på toiletterne, med skydeskive i toiletterne.

  Bestyrelsen bakker op om forslaget, og skolen sørger for der indkøbes skydeskiver og bestiller hovedrengøring af alle toiletter i uge 42.

  Elevrådet går på besøg i klasserne og fortæller om de nye tiltag.

  3. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Pædagogiske weekend

  Skolen takker for pasning af børnene og for koordinering af dagen. Det er gået godt i klasserne.

  På grund af stigende smittetal i kommunen blev de ansattes pædagogiske weekend ændret en smule. Det faglige program var uændret, men det sociale program blev desværre aflyst. Det overordnede emne var udeskole, og det arbejder skolen videre med på næste pædagogiske aften.

  Beslutning vedr. juniorklub

  Kommunal beslutning om at 7. klasserne kan komme i klubben i dagtimerne.

  Skolen har fået dispensation til at udskyde opstart af juniorklub til 1. maj 2021.

  Beslutning vedr. omlægning af specialområdet

  Det er politisk besluttet, at specialområdet omlægges.

  Økonomi

  Merforbrug på 170.000 kr. som skyldes Corona-udgifter. Det er endnu uvist om udgifterne bliver dækket.

  Børnehuset

  Børnechef Mikael Hildebrandt har opsagt sin stilling i kommunen.

  Pædagogisk lørdag afholdt hvor der blev arbejdet med læreplanerne.

  Besøg af sundhedsplejersken, som har instrueret personalet i den skærpede hygiejne.

  Personalet (ND)

  Personalet synes det er hårdt at være adskilt fra kollegerne pga. Corona, og savner det sociale samvær.

  Fremmødet er stigende i fritidsklubben og ungdomsklubben.

  Formanden (Kathrine)

  Forespørgsel fra ”Skole og forældre”, om skolebestyrelsen vil være medlem. Valget træffes på næste møde.

  Skolerådet (Kathrine)

  Møde i Skolerådet den 9/9 blev afholdt virtuelt – og ikke på Taarbæk Skole. På mødet blev følgende drøftet:

  - Covid-19-beredskabsplan

  - Dækning af mer’-forbrug under covid-19

  - IT på skolerne

  - Kommunevalg21

  - Skolernes fysiske rammer

  På næste skoledialogmøde 21/10 (hos LTK) ønsker Skolerådet følgende på dagsordenen:

  - Skolerådet som høringspart

  - Dækning af mer’-forbrug under covid-19, som IKKE må blive et problem ude på de enkelte skoler.

  - Høringsoplæg

  - Anlæg og fysisk tilstand på de enkelte skoler, herunder principperne for skolebyggeri

  Arbejdsgrupper

  - Trafik

  Udsat

  Temaaften i efteråret

  - Kan ikke afholdes derfor udsættes punktet

  Forældreaften med kontaktforældrene

  - Kan ikke afholdes derfor udsættes punktet

  4. Corona. /Drøftelse og orientering

  Vi holder fast i så meget af det ”normale” som muligt, samtidigt med at skolen skal kunne isolere og opspore smittekæder. Opdelingen af børn og personale overholdes, men det har betydning for mulighederne.

  Særligt fritidstilbuddet er udfordret da restriktionerne giver mulighed for færre tilbud til børnene.

  Efter efterårsferien afprøves en ny struktur, med 5 stationer og faste grupper som rokerer.

  5. Drøftelse af skolens adgang til digitale undervisningsportaler. /Drøftelse og evt. beslutning.

  Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en forældre, som udtrykker bekymring for skolens manglende anvendelse af digitale portaler.

  Skolen orienterer om hvilke portaler Taarbæk Skole abonnerer på:

  - Grammatikrytteren

  - E-mat

  - Fagbog.gyldendal.dk

  - Clio Online - Natur/teknik

  - Fra Alinea:

  - Dansk

  - Historie

  - Kristendom

  - Håndværk og design

  - Billedkunst

  - Engelsk

  - Tysk

  - Idræt

  - Musik

  - Madkundskab

  - Matematik

  Bestyrelsen bakker op om, at lærergruppen selv beslutter hvilke materialer de finder relevant at benytte i undervisningen.

  6.  Den nye bestyrelses kommende fokusområder. /Beslutning

  Bestyrelsen forsætter arbejdet med at beslutte fokusområder for den kommende periode.

  Udsat

  7.  Arbejdsgrupper. /Beslutning

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  Trafik

  Planlægning af temaaften

  Samarbejde med kontaktforældre

  Pædagogisk weekend

  Bestyrelsen kan vælge at nedsætte yderligere arbejdsgrupper.

  Udsat

  8.  Evt.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 2. november 2020 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Kathrine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Rikke Martensen-Larsen, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud:

  Nadja Dellgren, Signe Toftegaard, Johanna Jakobsdottier, Julie Brooker

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Skolens toiletter – status på toiletindsatsen – 20 minutter

  Bestyrelsen bakker op om, at der bruges lidt ekstra penge, så der kan indkøbes holdbare porselæns-skydeskiver. Elevrådet undersøger og indkøber.

  3. Den nye bestyrelses kommende fokusområder. /Beslutning – 1 time

  Bestyrelsen forsætter arbejdet med at beslutte fokusområder for den kommende periode.

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  -Trafik

  -Planlægning af temaaften

  -Samarbejde med kontaktforældre

  -Pædagogisk weekend

  -Forretningsudvalget

  Bestyrelsen kan vælge at nedsætte yderligere arbejdsgrupper.

  Forslag til arbejdsgrupper:

  -Styrkelse af fritidstilbud

  -Udeskole

  -Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  -Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip

  -Madordning

  -Forpligtende fællesskaber og robuste forældre

  -Den maritime nyttehave

  -Trivselsstrategien

  Bestyrelsesmedlemmerne skal til næste møde overveje hvilke arbejdsgrupper, de vil gå ind i.

  Forretningsudvalget udarbejder forslag til prioritering af arbejdsgrupper.

  4. Beslutning om medlemskab af Skole og Forældre. / Beslutning – 5 minutter

  Det er besluttet at bestyrelsen melder sig ind i Skole og forældre.

  5. Nedsættelse af arbejdsgruppe, som sammen med ledelsen udarbejder høringssvar til revideret Styrelsesvedtægt. /Beslutning – 5 min

  Deadline 19. november 2020

  Bilag: Forslag til revideret Styrelsesvedtægt.

  CA udarbejder udkast og forretningsudvalget godkender.

  6. Forældrehenvendelse

  Bestyrelsen er blevet kontaktet af en bekymret forældre, der har valgt, at melde sine børn ud. Bestyrelsen udarbejder et personligt svar og Kathrine og Charlotte indkalder efterfølgende forældregruppen i den pågældende klasse til fyraftensmøde.

  7. Nyt fra distriktet. /Orientering – 25 min

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Informationsaften for kommende 0. klasseforældre

  Torsdag d. 5. nov. afholdes Corona-venligt informationsmøde for nye forældre.

  Covid 19 og kommende arrangementer og restriktioner

  Ledelsen har udarbejdet et skriv, der kortlægger skoleårets arrangementer – om de fastholdes, ændres eller aflyses.

  Personalet (ND/PB/JJ)

  Formanden (Kathrine) og Skolerådet (Kathrine)

  Formanden har deltaget i dialogmøde på kommunen.

  Formanden fik en klar opfattelse af, at skolerne får dækket nogle af deres Covid-19 udgifter.

  Skolerådet stiller sig kritisk overfor beslutningen om realiseringen af det specialiserede område, og om det kan realiseres for det afsatte beløb.

  Arbejdsgrupper

  Trafik

  Der har været morgen-aktion og derudover har 6.kl. udarbejdet små laminerede sedler, der lægges i forruden på de biler, der holder på kys-og-kør-pladserne.

  Temaaften i efteråret

  Udsat

  Forældreaften med kontaktforældrene

  Udsat

  8.  Evt. – 5 min

  Helle forslår: Børn løber for børn

  Sinja stiller forslag om lys på legepladsen.

  Bestyrelsen er glade for billeder på skolens Facebook, og synes det kunne være dejligt, hvis der kommer endnu flere i denne tid, hvor forældrene ikke kommer på skolen og heller ikke kan deltage i de sædvanlige

   

   

 • Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 11. januar 2021 kl. 16.30 -18.30

  Mødet afholdes på Teams

  Mødeleder: Vælges på mødet

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Katherine Heilesen, Nadja Dellgren, Johanna Jakobsdottier

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Arbejdsgrupper til fokusområderne. /

  Dette punkt udsættes til vi kan mødes fysisk.

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  - Trafik

  - Planlægning af temaaften

  - Samarbejde med kontaktforældre

  - Pædagogisk weekend

  - Forretningsudvalget

  - Følgende nye fokusområder, skal alle have en arbejdsgruppe:

  - Styrkelse af fritidstilbud

  - Udeskole

  - Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  - Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip

  - Madordning

  - Forpligtende fællesskaber og robuste forældre

  - Den maritime nyttehave

  - Trivselsstrategien

  3. Planlægning af perioden, hvor Kathrine er passivt medlem af distriktsbestyrelsen.

  Mødeleder

  Niels Vrang

  Forretningsudvalg

  Niels og Sinja fortsætter i forretningsudvalget, og er der brug for ekstra hjælp trækkes der på Signe

  Deltagelse i skolerådet

  Det besluttes at vi i denne periode, må vi undvære et medlem i skolerådet.

  4. Orientering vedr. Covid 19.

  Status fra Taarbæk Børnehus og Taarbæk Skole

  Børnehuset:

  Umiddelbart inden juleferien blev børnehuset for alvor ramt af Corona, og ansatte og stuer blev løbende hjemsendt. Da børnehuset var så hårdt ramt, blev børnehuset lukket ned fredag d. 18. december.

  Flere forældre holder pt. deres børn hjemme. Børnehuset har efter jul indført yderligere restriktioner.

  Skolen:

  Inden juleferien blev to børn samt en ansat testet positive. Heldigvis fandt der ingen smitte sted på skolen og smitten forblev isoleret.

  Nedlukningen

  Skolen er startet op efter juleferien med endnu en nedlukning for alle skolens børn. Der er fjernundervisning over teams og her har de store elever klart en fordel. Alle lærere og elever er kommet godt fra start.

  PT. er der 10 børn på skolen, som modtager nødundervisning og nødpasning. Skolen forventer at der kommer flere i løbet af den kommende uge. Pædagogerne på skolen har løftet opgaven med nødpasning og hjælp til nødundervisning SÅ flot.

  Stor ros fra forældrerepræsentanterne til personalet og eleverne for deres engagement i nødundervisning.

  Planlægning af genåbningen, og herunder indsatser for at mindske smitte.

  Skolen fortsætter med udeskole og klasseopdeling når skolen genåbner.

  Økonomi

  Taarbæk Skole får refunderet vikarudgifterne fra genåbningen i foråret.

  5. Ferieplan for skoleåret 2021/2022. /Orientering

  Ferieplanen ligger fast med første skoledag mandag d. 9. august. Taarbæk Skole følger den vejledende ferieplan for LTK.

  6. Orientering om nye computere og skærme til skolerne i LTK. /Orientering

  Skolen får indenfor den nærmeste fremtid leveret en stor mængde devices.

  0.-2. kl. får en ipad pr. to elever og 3.-6. får én computer pr elev.

  Skolen har indkøbt ladeskabe, så computerne til en start forbliver på skolen som et arbejdsredskab i undervisningen.

  7. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Trivselsmåling

  Skolen:

  Børnene har i foråret besvaret en trivselsmåling og Taarbæk Skoles børn er i rigtig god trivsel og er glade for at gå i skole - Det glædes vi over!

  Alle personaler har udfyldt trivselsmålinger, og der kommer resultater midt januar som skolen og MED-udvalget arbejder videre med.

  Personale

  Skolen:

  Bernfrids stilling blev slået op inden jule, og der var mange ansøgere. Der var en pæn håndfuld til samtale, men det endte desværre med, at ingen matchede skolen, så ingen blev ansat. Stillingen er genopslået og der er kommet en del ansøgninger.

  Birgitte har efter endt barsel opsagt sin stilling som viceskoleleder, og skal i stedet tilbage på arbejdsmarked i et lærerjob. Stillingen slås op til foråret.

  Børnehuset:

  Ingrid har sagt sin stilling op, så der skal søges en ny pædagog til børnehaven.

  Personalet (ND/JJ)

  Ingen personaler deltog på dette møde.

  Formanden (Kathrine)

  Deltagelse i en kommunal arbejdsgruppe vedr. specialområdet/Programmet.

  Julie melder sig til arbejdsgruppen.

  Skolerådet (Kathrine)

  Udgår da Katherine har orlov fra skolebestyrelsesarbejdet og der ikke har været afholdt møder.

  Arbejdsgrupper

  Trafik:

  Flere forældre meldte sig til skolepatruljetjansen inden jul, og det var en stor succes. Stor tak til de forældre, der påtog sig opgaven.

  8.  Evt.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 1. februar 2021 kl. 16.30 -18.00

  Mødet afholdes på Teams. Indkaldelse via mail.

  Mødeleder: Charlotte Norman Andersen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Afbud: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Johanna Jakobsdottier, Julie Brooker

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Arbejdsgrupper til fokusområderne.

  Dette punkt udsættes til vi kan mødes fysisk.

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  Trafik

  Planlægning af temaaften

  Samarbejde med kontaktforældre

  Pædagogisk weekend

  Forretningsudvalget

  Følgende nye fokusområder, skal alle have en arbejdsgruppe:

  Styrkelse af fritidstilbud

  Udeskole

  Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip

  Madordning

  Forpligtende fællesskaber og robuste forældre

  Den maritime nyttehave

  Trivselsstrategien

  3. Orientering vedr. Covid 19.

  Status fra Taarbæk Børnehus

  Status: pt. ingen personaler, børn eller forældre smittede.

  Forældrene er fortsat ikke indenfor i børnehuset, men kan få adgang til garderoben, når de kommer for at afhente børn. Fra næste uge kan forældrene også aflevere i garderoben fra morgenstunden.

   Status fra Taarbæk Skole

  Status: pt. ingen personaler, forældre eller børn smittede.

  Vi krydser fingre for at 0.-4.kl. vender tilbage på mandag.

  Børnene har virkelig fået et ”IT-boost”, og det er positivt.

  Nedlukningen på skolen, status på hjemmeskole og nødundervisning.

  Kæmpe respekt for børnene på Taarbæk Skole, der har taget så fint imod og klaret den virtuelle undervisning.

  Fine tilbagemeldinger om den virtuelle undervisning fra forældrene.

  Skolen har planlagt en fælles virtuel oplevelse for hele skolen på onsdag.

  Planlægning af genåbningen.

  Trivselsarbejdet og trivslen har førsteprioritet når børnene vender tilbage.

  Skolen planlægger med at skulle vende retur med de samme restriktioner, som da skolen genåbnede sidste gang.

  Skolen vil fortsætte med udeskole, da der smittes betydeligt mindre udenfor.

  Økonomi

  4. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Anne:

  God trivsel trods samfundsmæssige udfordringer.

  En medhjælper har opsagt sin stilling og det er besluttet at stillingen skal besættes af en uddannet pædagog.

  Personalegruppen vil på kommende personalemøde arbejde med trivselsmålingen.

  Charlotte:

  Der er blevet ansat en pædagog til pusterummet i Bernfrids stilling. Hun hedder Sofie og skolen ser meget frem til samarbejdet.

  Skolens MED-udvalg er i proces med at arbejde med trivselsmålingen.

  Planlægningen af næste skoleår er allerede i fuld gang. Og der afholdes mange re-visitationsmøder, hvor der søges støttetimer og ressourcer til specialområdet.

  LTK har det specialiserede område som indsatsområde, hvor børn fra det specialiserede område, inkluderes i almenområdet.

  Taarbæk Skolen er i proces og i nuværende 3.kl. er arbejdet i fuld gang.

  Personalet (ND/JJ)

  Nadja:

  Pædagogerne har hjulpet børnene på skolen med deltagelse i nødundervisning samt haft nødpasning på skolen. Der har været en god stemning i pædagoggruppen og opgaven har været meget meningsfuld.

  Formandsskabet

  Intet nyt

  Skolerådet

  Der har været møde med forvaltningen i sidste uge.

  Programmet (det specialiserede område) og de fysiske rammer var på dagsorden.

  Arbejdsgrupper

  Trafik: Trafiksituationen ved Taarbæk Skole er på dagsordenen i et samarbejde mellem forvaltning og vejdirektoratet.

  5.  Evt.

  Foreningen ”Skole og forældre”, har inviteret til virtuel konference for medlemmer i skolebestyrelser. Flere medlemmer fra denne bestyrelse ønsker at deltage.

  Kommende 0.kl.: Pt. er 15 børn indskrevet i kommende 0.kl. Som tidligere år, formoder skolen, at antallet vil stige en yderligere inden skolestart.

 • Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 1. marts 2021 kl. 16.30-18.00

  Mødeleder: Niels Vrang

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Julie Brooker, Sinja Laursen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Afbud: Katherine Heilesen, Johanna Jakobsdottier, Liselotte Brasch

  Elevrådet deltager ikke

  1. Godkendelse af dagsorden /Beslutning

  Godkendt

  2. Arbejdsgrupper til fokusområderne

  Dette punkt udsættes til vi kan mødes fysisk

  Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  Trafik

  Planlægning af temaaften

  Samarbejde med kontaktforældre

  Pædagogisk weekend

  Forretningsudvalget

  Følgende nye fokusområder, skal alle have en arbejdsgruppe:

  Styrkelse af fritidstilbud

  Udeskole

  Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip

  Madordning

  Forpligtende fællesskaber og robuste forældre

  Den maritime nyttehave

  Trivselsstrategien

  3. Orientering vedr. Covid 19.

  Status fra Taarbæk Børnehus og Taarbæk Skole

  Nødundervisning på skolen

  Hjemmeskole for 5. og 6. klasse

  Taarbæk Skole:

  Der er ro på - Den forkortede mødetid giver ekstra voksen-ressourcer. Det nyder alle, både børn og voksne godt af. Skolen er klar på forandringer, så der kan rykkes hurtigt ved nye udmeldinger om retningslinjer.

  Børnene klarer den virtuelle undervisningen flot ud fra de vilkår der nu engang er.

  Taarbæk Børnehus:

  Grundlæggende er hverdagen ikke forandret, og børnene oplever en dagligdag som før Corona.

  4. Økonomi / Beslutning

  Bestyrelsen skal orienteres om regnskabsafslutningen for 2020 og godkende budgettet for 2021

  Regnskabsafslutningen for 2020 blev fremlagt for bestyrelsen og overordnet balancerer det flot.

  Budgettet for 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

  5. Nyt fra distriktet / Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Taarbæk Skole:

  Skolen slår snarest to stillinger op: Et barselsvikariat og en fastansættelse, begge med ansættelse pr. 1.maj.

  Stillingen som viceskoleleder skal slås op med ansættelse pr. 1. august.

  Skolen udarbejder et oplæg til et princip for digitalisering, som vil blive præsenteret for bestyrelsen på næstkommende møde.

  Signe vil undersøge muligheden for en workshop for personalet.

  Taarbæk Børnehus:

  Børnehuset har slået en pædagogstilling op med ansøgningsfrist i næste uge. Børnehuset er blevet tildelt 200.000 ekstra til bedre normeringer.

  Opmærksomhed på optag af børn fra andre kommuner, som er betydningsfuldt for børnehusets drift.

  Personalet (ND/JJ)

  Nadja:

  Pædagogerne har netop budt Sofie -ny pædagog i Pusterummet velkommen.

  I fritidsdelen er børnene klasseopdelt og der bliver udarbejdet gode programmer for alle børn.

  Formandsskabet

  Skolerådet

  Der er møde i skolerådet d. 11. marts. På dagsorden er der forældresamarbejde samt sikker skolevej. Fra distriktsbestyrelsen deltager Helle og Niels.

  Arbejdsgrupper

  6.  Evt.

  Sinja stiller forslag om bænk foran den nye bygning.

 • Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 12. april 2021 kl. 16.30-19.00

  Mødet afholdes fysisk med afstand. Vi mødes i 1. klasses lokale på 2. sal.

  Vi køber brød og frugt, og får lavet te og kaffe.

  Mødeleder: Charlotte Normann Andersen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Anne Bruni, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Rikke Martensen-Larsen, Johanna Jakobsdottier, Nadja Dellgren

  Elevrådet deltager ikke.

  Velkommen til Camilla Høy Stevenson, som fremadrettet sidder i bestyrelsen som repræsentant for lærerne.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  Vi indsætter et ekstra punkt: Udenbys børn

  2. Arbejdsgrupper til fokusområderne

  Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Følgende er de eksisterende arbejdsgrupper:

  -Trafik

  -Planlægning af temaaften

  -Samarbejde med kontaktforældre

  -Pædagogisk weekend

  -Forretningsudvalget

  Bestyrelsen har besluttet følgende indsatsområder:

  -Styrkelse af fritidstilbud

  -Udeskole

  -Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  -Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip

  -Madordning

  -Forpligtende fællesskaber og robuste forældre

  -Den maritime nyttehave

  -Trivselsstrategien

  På mødet skal vi prioritere indsatsområderne, nedsætte arbejdsgrupper og have den første drøftelse af arbejdsgruppernes kommisorium.

  Bestyrelsen nedsætter følgende arbejdsgrupper, der skal arbejdes med frem til slutningen af skoleåret 21-22:

  Trivsel:

  Planlægning af temaaften, Forpligtende fællesskaber og robuste forældre samt Samarbejde med kontaktforældrene.

  Sinja, Liselotte, Rikke og Camilla melder sig som tovholdere på denne arbejdsgruppe.

  Styrkelse af fritidstilbud:

  Hvad indeholder vores fritidstilbud? Hvad har børnene lyst til – brugeranalyse. Vi ønsker at flere børn vælger fritidstbuddet til. Hvad skal der til, for at børnene tilvælger sfo og Center?

  Helle, Rikke, Julie, Nadja, Jacob melder sig som tovholdere på denne arbejdsgruppe.

  Udeskole:

  Taarbæk Skoles udeprofil - hvad forstår vi ved udeskole? Bestyrelsen har tidligere ønsket, at skolen skulle have fokus på udeskole-undervisning.

  Sinja og Niels melder sig som tovholdere på denne arbejdsgruppe.

  Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale:

  Skolens værdigrundlag, skolens hjemmeside, høj faglighed.

  Signe og Helle melder sig som tovholdere på denne arbejdsgruppe.

  Samarbejde mellem skole og hjem om fælles læseindsats: Læseprincip:

  Træffes der beslutning om på næste møde.

  Helle melder sig som trafikansvarlig, men selve arbejdsgruppen udgår.

  Vi forventer at madordningen starter op, når vi er på den anden side af sommerferien. Det er derfor ikke nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe.

  3. Udenbys børn

  Distriktsledelsen har gentagende gange skrevet til forvantningen, men har endnu ikke modtaget svar.

  Bestyrelsen er bekymret for beslutningen om, at det ikke længere er muligt at modtage børn fra andre kommuner.

  4. Orientering vedr. Covid 19

  -Orientering om 5. og 6. klasses skolesituation.

  -Lejrskoler

  -Test

  Det er dejligt at have de store børn tilbage på skolen.

  2.kl. og 4.kl. lejrskoler er udskudt til næste skoleår.

  6.kl. forventer og håber på, at tage på lejrskole i uge 22.

  Skolens personale og elever over 12 år bliver frivilligt testet på skolen to gange ugentligt.

  5. Første drøftelse af ”Principper for anvendelse af digitale læringsmidler og devices i skoletiden”

  Alle skoler i LTK skal udarbejde principper for anvendelse af digitale læringsmidler og devices i skoletiden. Princippet skal besluttes i bestyrelsen inden sommerferien.

  Processen bliver, at bestyrelsen behandler oplægget på mødet den 12/4, hvorefter oplægget sendes til behandling i personalegruppen og elevrådet. Herefter behandles oplægget igen i bestyrelsen og evt. besluttes.

  Bestyrelsen gennemgik det udarbejdede princip og var positive. Princippet sendes nu videre til behandling i personalegruppen.

  6 Økonomi /Beslutning

  Regnskabet balancerer fint.

  7. Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Ansættelser

  Et enigt ansættelsesudvalg har ansat en skøn folkeskolelærer.

  Planlægning af næste skoleår

  Skolen er i process med planlægningen af næste skoleår.

  Omstillingsprogrammet

  Personalet (ND/CH)

  Camilla: En meget omskiftelig tid, som også har lært både børn og voksne meget. Det har været et spændende år både undervisnings- og udviklingsmæssigt.

  Personalet har gjort sig umage, og føler de lykkes med opgaverne på trods af Corona.

  Formandsskabet

  Skolerådet

  Niels og Helle har været til møde i skolerådet. Der blev talt om følgende emner: Nyt fra det politiske liv, forældresamarbejdet, Corona og sikker skolevej.

  Arbejdsgrupper

  8.  Evt.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 14. juni 2021 kl. 16.30-18.30.

  Mødeleder: Charlotte Normann Andersen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard, Jacob Kops Bessel

  Afbud: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Camilla Høy Stevensen, Johanna Jakobsdottier, Julie Brooker

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  Dagsorden ændres så vi begynder med punkt 7 og punkt 4

  2. Tid til arbejde i arbejdsgrupper og fælles opsamling

  Trivsel:

  Planlægning af temaaften, Forpligtende fællesskaber og robuste forældre samt Samarbejde med kontaktforældrene. Vi skal have datoer i kalenderen og lavet aftale om oplægsholder.

  Arbejdsgruppen består af Sinja, Liselotte, Rikke og Camilla. Anne og Mette er med som ledelsesrepræsentant.

  Udvalget ønsker oplæg af Ann-Elisabeth Knudsen d. 4. november kl. 19-21

  Kontaktforældremødet afholdes i oktober – skolen og bestyrelsen inviterer de nyvalgte kontaktforældre til mødet.

  Styrkelse af fritidstilbud:

  Vi ønsker, at flere børn vælger fritidstbuddet til. Hvad skal der til, for at børnene tilvælger sfo og Center?

  Arbejdsgruppen består af Helle, Rikke, Julie og Nadja. Jacob og Charlotte er med som ledelsesrepræsentant.

  Pædagogerne er i gang med en proces, hvor klubbens og SFOens pædagogiske ståsted bliver tydeligere. Der vil blive udsendt ugeplaner ud for SFO og Klub, så man som forældre og børn kan se hvad der er i vente i SFO/klub. Der bliver opfordret til at der bliver indgået legeaftaler efter kl. 15, Så pædagogerne bedre kan facilitere fællesskaber og forpligtende fællesskaber. Der vil i højere grad blive arrangeret forpligtende fællesskaber, så børnene kommer til at prøve noget af, de almindeligvis ikke ellers ville have prøvet. Fritidstilbuddet har for øje, at der ikke er nogen børn, der er uden et fællesskab.

  Udeskole og Skolens profil og promovering af denne samt rekruttering af personale

  Sættes på dagsorden på augustmødet.

  4. Sidste skoledag /Drøftelse

  Med lempelserne af retningslinjerne er det muligt at invitere alle forældre til sidste skoledag. Arrangementet er rykket udendørs til skolegården, hvor der vil være en klar opdeling af forældre og klasser.

  5. Pædagogisk weekend /Beslutning

  Vi skal fastsætte en dato for pædagogisk weekend. Skolen kommer med et forslag.

  1.-2. oktober. Forældrebemandingen i skole og sfo aftales på forældremøderne i aug/sep.

  6. Økonomi /Beslutning

  Budget og forbrug januar-maj blev gennemgået og godkendt.

  7. Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Ansættelser

  Malene Hertz som er nyansat lærere har haft 1. arbejdsdag i dag.

  Der er ansat yderligere én lærer til kommende 1.kl., da Lasse har opsagt sin stilling.

  Mette Reinhard er fastansat som viceskoleleder.

  Planlægning af næste skoleår – udmelding af teams mm.

  På forældremøderne bliver forældrene informeret om bemandingen næste skoleår.

  Omstillingsprogrammet – status på de økonomiske konsekvenser for Taarbæk Skole.

  Taarbæk Skole presser fortsat på for at gøre opmærksom på udfordringerne for skolen.

  Corona

  Skolen fortsætter med gældende skemaer, så der kommer ikke ændringer frem til sommerferien.

  Personalet (ND/CH)

  Fritidsdelen nyder det gode vejr og de muligheder det giver.

  Første aften-arrangement i Juniorklubben var en stor succes.

  Majbørnene er landet god på skolen og stifindervennerne i 2.kl. har taget rigtig godt imod dem.

  Alle klasser er i gang med planlægningen af optræden på sidste skoledag.

  Skolerådet

  Ingen møder siden sidst.

  Arbejdsgrupper

  Trafiksituationen blev vendt og både skole og børnehus er udfordret.

  8.  Evt.

  Havnefogeden har henvendt sig idet brugen af toiletterne på havnen er tiltaget betydeligt efter stigende besøgstal på legepladsen i weekenden. Havnefogeden anbefales at kontakte kommunen.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 6. september 2021 kl. 16.30-18.30.

  Mødeleder: Charlotte Normann Andersen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Julie Brooker, Sinja Laursen, Niels Vrang, Rikke Martensen-Larsen, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud:

  Liselotte Brasch, Johanna Jakobsdottier, Camilla Høy Stevensen

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  Dialogmødet bliver tilføjet til punkt 7 ellers godkendt

  2. Drøftelse og evt. beslutning om udmøntning af Frihedsgrader

  Et stort flertal i folketinget har besluttet give folkeskolerne nogle frihedsgrader i indeværende skoleår. Bestyrelsen drøftede frihedsgraderne, men kan endnu ikke beslutte noget da Børn og unge udvalget ikke har fastlagt de endelige rammer.

  Punktet kommer på kommende møder.

  Bilag:

  file://210603-Aftaletekst%20Frihedsgrader.pdf

  3. Første behandling af princip for udeskole / Beslutning

  Under perioden med corona blev vi kastet ud i udeskole, og det viste sig at kunne en masse godt. Derfor har vi valgt at forsætte med udeskole, så hver klasse er ude 4 lektioner en gang om ugen.

  Bestyrelsen førstebehandler princippet og kommer med følgende indspark:

  Der er ønske om at princippet skal indeholde en note om, at alle klasser kommer ud at cykle på udeskolen.

  Bestyrelsen ønsker at hjælpe de lærere, der ikke føler sig klædt på til udeskole.

  Bestyrelsen udarbejder katalog med forslag og kontakter til lokale kræfter, der kan hjælpe/bidrage med aktiviteter og ideer.

  Princippet sendes til høring i personalegruppen og behandles igen på næstkommende bestyrelsesmøde.

  4. Høring vedr. forslag om at oprette en Nest-klasse på Kongevejens Skole

  Bestyrelsen er umiddelbart positivt stemt og ønsker at bakke op om Nest-klassen på Kongevejens Skole.

  Bestyrelsen skriver et positivt høringssvar.

  Høringsfrist: 9. september

  5. Høring vedr. Mad og måltidspolitik

  Charlotte og Niels skriver udkast.

  Høringsfrist: Hurtigst muligt

  6. Høring vedr. det administrative budget 2022-2025

  Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune har som led i budgetprocessen for 2022 udarbejdet det administrative budgetforslag for 2022-25. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den 2-årige Budgetaftale 2021-24. Som følge heraf er der ikke planlagt særskilte politiske budgetforhandlinger i år.

  Budgetforslaget er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendes hermed i høring. Link til budgetforslaget: www.ltk.dk/budget

  Budgetforslaget 1. behandles i kommunalbestyrelsen den 9. september 2021, og det endelige budget for 2022-25 vedtages på kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2021.

  Skolebestyrelsen ønsker større gennemsigtighed omkring økonomien i omstillingspjojektet.

  Bestyrelsen undre sig over at indvendig vedligeholdelse ikke er en del af budgettet, og vil være opmærksomme på det.

  Det ser ud som om der er kommet en besparelse på SFO. Det undersøger bestyrelsen.

  Helle tager kontakt til de andre skolebestyrelser samt skolerådet vedr. fælles høringssvar.

  Fristen for indsendelse af eventuelle høringssvar er tirsdag den 14. september 2021 kl. 12:00. Høringssvar skal sendes til Center for Økonomi og Personale på mail coep-budget@ltk.dk Høringssvarene vil derefter blive sendt til kommunalbestyrelsen.

  7. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

  Vi skal danne os et overblik over fordelingen af opgaver i bestyrelsen. Vi skal bl.a. forholde os til:

  Mødeleder

  Repræsentant i skolerådet

  Forretningsudvalgsmøder

  Arbejdsgrupper

  Dialogmødet

  Kathrine genoptager sit bestyrelsesarbejde og bestyrelsen konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde.

  Niels vil som udgangspunkt forsøge at deltage i skolerådet og vil blive suppleret af den øvrige bestyrelse.

  Til næstkommende dialogmøde forsøger Helle at finde tid til deltagelse, ellers må bestyrelsen desværre melde afbud.

  8. Henvendelse fra tidligere forældre

  Behandling af henvendelse fra en tidligere forældre på skolen.

  Bestyrelsen er orienteret.

  9. Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Tilbage efter corona – begyndelsen på et nyt skoleår

  Tema på pædagogisk weekend

  Personalet (ND/CH)

  Skolerådet

  Arbejdsgrupper

  Vidensdelingsaften med kontaktforældrene – ny dato

  Børnehuset:

  Det er vanskeligt at rekruttere uddannede pædagoger. Der er ansat en medhjælper, som er en gave for børnehuset.

  Der er valg til forældrerådet i Børnehuset på onsdag.

  Skolen:

  Vi er tilbage og hverdagen med møder og en voksen alene i klassen er genoptaget.

  På den pædagogiske weekend 1. oktober ønsker vi at arbjede med skole/hjem-samarbejdet samt det formelle arbejde med de udsatte børn.

  Fritiden:

  Er kommet godt fra start. Stort fokus på at være sammen på tværs af klasserne. Stor succes med EM i sfo.

  10.  Evt.

  Medlemmer af bestyrelsen oplever desværre, at der er en træls snak omkring skolen i byen. Hvordan forholder bestyrelsen og ledelsen sig til dette? Det bliver et punkt på kommende bestyrelsesmøde.

 • Referat ekstraordinært distriktsbestyrelsesmøde den 13. september 2021 kl. 17-18.

  Mødet afholdes i personalerummet.

  Forretningsudvalget (Kathrine, Niels og Charlotte) har fredag den 10. september afholdet møde, hvor vi drøftede den bekymring, som blev udtrykt under punktet evt. på sidste bestyrelsesmøde omhandlende historierne om skolen. Historierne om skolen giver forretningsudvalget anledning til, at bestyrelsen fører tilsyn med skolen på tre områder. De tre områder fremgår af dagsorden.

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Niels Vrang, Rikke Martensen-Larsen, Nadja Dellgren, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Johanna Jakobsdottier, Anne Bruni

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  Godkendt

  2. Skolen giver en redegørelse for, hvordan de arbejder med børn i sårbare situationer. /Orientering.

  Charlotte orienterede om skolens arbejde med børn i sårbare situationer – Se bilag.

  Bestyrelsen har tillid til skolens arbejde med børn i sårbare positioner med udgangspunkt i gældende lovgivning og skolens ressourcer.

  3. Skolen giver en redegørelse for lovgrundlaget vedr. fastholdelse af elever, og skolens efterfølgende procedure i de situationer, hvor en fastholdelse har været nødvendig. /Orientering.

  Charlotte orienterede om lovgrundlaget vedr. fastholdelse af elever – se Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 10.

  Skolens personale kan stå i særlige situationer, hvor det er nødt til at fastholde et barn. Når personalet laver en fastholdelse er det for at afværge

  At barnet er til fare for sig selv

  At barnet er til fare for andre

  At barnet ødelægger eller beskadiger ting

  Umiddelbart efter en fastholdelse udfylder den pågældende personale en indberetning af fastholdelsen.

  I de fleste tilfælde orienteres forældrene om fastholdelsen enten mundtlig eller ved at udlevere indberetningen af fastholdelsen. I nogle situationer afholdes der efterfølgende møde med forældrene, hvor der laves en handleplan for, hvordan vi kan undgå at lignende situationer opstår.

  Indberetningen om fastholdelse sendes til forvaltningen og den arkiveres i den pågældende personales personalemappe og som sikker fil i elevens mappe i AULA.

  Antallet af fastholdelser på Taarbæk Skole varierer meget. De fastholdelser der er lavet på Taarbæk Skole det sidste år omhandler 4 børn, hvoraf skolens personale har lavet flere fastholdelser på 3 af de 4 børn.

  På Taarbæk Skole har alle fastholdelser været for at afværge fare for sig selv eller fare for andre.

  4. Skolen fremlægger en anonymiseret statistisk opgørelse over elev til- og afgang siden tilbagevenden fra nedlukningen i forbindelse med Covid-19 og orienterer bestyrelsen om skolens handleplan for fastholdelse af elever. /Orientering.

  Punktet udskydes til kommende bestyrelsesmøde.

  5.  Evt.

   

  Skolens arbejde med børn i sårbare situationer

  På Taarbæk Skole har vi konstant fokus på at blive bedre til at hjælpe børn i vanskeligheder. For lærerne og pædagogerne er dét at give et godt skoletilbud til børn i vanskeligheder noget af det vigtigste i deres pædagogiske arbejde. Skolen har altid et ønske om at hjælpe barnet og familien.

  Børn i vanskeligheder er en bred betegnelse for børn, som i længere tid eller i en periode har brug for særlig hjælp fagligt, socialt eller personligt. Det kan f.eks. være børn der mistrives i fællesskabet, børn med dyslektiske vanskeligheder, børn fra familier, som har det vanskeligt enten kortvarigt eller over en længere periode, børn med talevanskeligheder osv.

  I Lyngby-Taarbæk kommune og på Taarbæk Skole står vi på et systemisk teorigrundlag, hvilket betyder, at vi i vores arbejde har fokus på den kontekst barnet er i. Derfor har vi i vores arbejde både fokus på vores egen praksis, fællesskabet/relationerne, hjemmet og barnet. Vi betragter alle disse elementer som dele at et stort system (heraf navnet systemisk), og ændrer vi noget ét sted, så vil det også have betydning andre steder.

  Kompetenceudviklingen de sidste tre år har handlet om, at vores pædagogiske praksis skal være forankret i systemisk tænkning Alle medarbejdere har deltaget i et 2-årigt uddannelsesforløb i systemisk tænkning (skoleårene 2018/2019 og 2019/2020). Systemisk Consult (Tascha Elung) stod for uddannelsesforløbet, som både bestod af kursusvirksomhed, kollegialt samarbejde og observation af praksis med efterfølgende feedback.

  Derudover har hele personalegruppen i skoleåret 2020/2021 været på kursus i Fri for mobberi (Red Barnet og Mary fonden). I skoleåret 2021/2022 uddanner vi to Fri for mobberi-koordinatorer – en til mellemtrinnet og en til indskolingen. Fri for mobberi arbejder fortrinsvis forebyggende med at opbygge inkluderende fællesskaber og deltagelsesmulighed for alle børn. Fri for mobberi står også på et systemisk teorigrundlag. Skolen har indkøbt læringsmaterialer (Fri for mobberi-kufferter) til alle indskolingsklasser.

  For at prioritere arbejdet med børn i vanskeligheder er vi på Taarbæk Skole i gang med at uddanne ressourcepersoner inden for trivselsområdet. Pernille Borella er i gang med inklusionsvejlederuddannelsen og Malene Hertz og Sebastian Mosbæk Andersen deltager i det kommunale 3-års kursus om arbejdet med børn inden for autismespektrummet. Tina Elisabeth Enevoldsen er i gang med at uddanne sig til SAL-tovholder (SAL er et systemisk analyseredskab) og Dorte Kildsgaard Lorentzen er i gang med læsevejlederuddannelsen.

  Når vi oplever et barn, en gruppe af børn eller en hel klasse i vanskeligheder forløber processen generelt set således:

  Teamet omkring klassen analyser situationen og laver en handleplan. Teamet kan bruge en S/H-model[1] eller Samarbejdsguiden[2] til analysen. Her trækkes på viden og redskaber fra Fri for mobberi, og hele grundlaget fra den systemiske tænkning.

  Forældrene inddrages i samarbejdet.

  Ressourcepersonerne inddrages i form af sparring, og handleplanerne justeres. Der gennemføres en SAL[3].

  Ledelsen inddrages, og der afsættes evt. supplerende undervisning[4].

  Netværksmøder med forældre og relevante ressourcepersoner.

  Inddragelse af de understøttende enheder – PPR eller CSI[5]

  Evt. PPV[6] og indstilling til visitationsudvalg[7]

  Evt. særligt skoletilbud – det kunne være enkeltintegration eller et mere vidtgående skoletilbud.

  Vi går naturligvis kun videre til næste trin, hvis vi ikke skaber en forbedring. Ovenstående procesplanen er meget forenklet, og det er vigtigt at pointere, at alle sager får deres egen procesplan, men at man først springer til næste trin i procesplanen, når trinnet før ikke har gjort en positiv forskel for barnet.

  Forældre kan selv henvende sig til PPR og CSI, hvis de ikke synes, at skolen tilkalder de understøttende funktioner rettidigt, eller hvis de har en bekymring, som skolen ikke behøver involveres i.

  Forældre kan altid klage, hvis de ikke finder skolens indsats for at hjælpe deres barn tilfredsstillende. I tilfælde af utilfredshed med lærernes eller pædagogernes arbejde, sendes klagen til skolelederen. Klages der over skolelederen, sendes klagen til skolechefen i kommunen.

  En del af det forebyggende arbejde.

  Taarbæk Skole har trivselskonferencer omkring hver klasse med deltagelse af inklusionsvejlederne (Pernille og Malene) samt ledelsen. Her tager vi udgangspunkt i teamets oplevelse af klassens trivsel og den nationale trivselsmåling. Skolen har abonnement på klassetrivsel.dk, som også kan inddrages i konferencen.

  Taarbæk Skole afholder læsekonferencer omkring hver klasse med deltagelse af alle klassens lærere og læsevejlederen samt ledelsen. På baggrund af konferencerne tildeles den supplerende undervisning i dansk.

  Taarbæk Skole afholder matematikkonference i efteråret, hvor matematiktest analyseres. På baggrund af konferencen fordeles den supplerende undervisning i matematik.

  Ressourcer til supplerende undervisning

  Læsning og stavning – 10 ugentlige lektioner

  Matematik - 4 ugentlige lektioner

  Læring, Kontakt og Trivsel – 6 ugentlige lektioner og 80 timer til vejledning.

  Skolepsykolog – 4 ugentlige timer med transport

  Add. Punkt 6

  Uddrag fra bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen.

  § 11. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.

  Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om forhold, der er nævnt i stk. 1, og som ligger uden for reglerne om underretningspligt i henhold til lov om social service, må normalt ikke ske, før skolens leder forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om en sådan henvendelse til de sociale myndigheder.

   

  [1] S/H-modellen er en systemisk analysemodel, som hjælper lærere og pædagoger med at analysere en problemstilling og herefter iværksætte indsatser og lave en handleplan.

  [2] Samarbejdsguiden er et digitalt redskab som ligger på Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside. Guiden kan bruges til at identificere graden af en bekymring, og guide i forhold til hvilke ressourcer der kan trækkes på. Guiden er tilgængelig for alle kommunen borgere og kan derfor også bruges af forældre.

  [3] SAL – Systemisk Analyse af Læringsmiljøet

  [4] Supplerende undervisning betyder, at skolen sætter ekstra ressourcer af til et barn, gruppe af børn eller en klasse. Det kan f.eks. være læseløft, matematikstøtte eller trivselsarbejde.

  [5] PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og herunder er psykologer, talehørelærere, motorikhuset og to-sprogskonsulenter tilknyttet. CSI står for Center for Social Indsats, og de arbejder med familierådgivning og familier, som er i vanskeligheder.

  [6] PPV er en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, som bl.a. bruges, hvis skolen skal søge om støtte til en elev.

  [7] Visitationsudvalg træffer beslutning om hvorvidt et barn skal tildeles støtte eller et mere vidtgående skoletilbud som f.eks. specialskole eller gruppeordning.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 1. november 2021 kl. 16.30-18.30.

  Mødet afholdes i personalerummet.

  Vi køber brød og frugt, og får lavet te og kaffe.

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Helle Binzer, Rikke Martensen-Larsen, Johanna Jakobsdottier, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Niels Vrang, Signe Toftegaard, Johanne Jacobsdottier, Mette Reinhard

  Elevrådet deltager ikke.

  Konstitueriende møde, hvor de forældrevalgte og repræsentanterne for personalegruppen deltager.

  Bestyrelsen skal beslutte hvem der bestrider følgende poster:

  Formand - Niels

  Næstformand – skole - Kathrine

  Næstformand – dagtilbud - Helle B

  Deltagere i forretningsudvalg – Niels, Katherine, Helle B

  Deltagere i skolerådet og småbørnsdialogkredsen - Helle B

  Deltagelse på dialogmøder

  Deltagelse i følgegruppen for omstillingerne på specialområdet - Rikke – første møde er 1. december kl. 16-18,  hvor skolelederne også deltager.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  2. Teknisk fejl i det administrative budget på dagtilbudsområdet.

  Bupl har fundet en regnefejl i det administrative budget på dagtilbudsområdet, som går tilbage til 2017.

  Bilag vedlagt.

  Anne gengiver kort forløbet, dagtilbudene skal kompenseres for det manglende beløb og det betyder ca. 45 mio over 5 år. 15 mio i år. Der har manglet ca 30 pædagoger, ca 1 pr instiution i kommunen. Kæmpe udfordring at der er pædagog mangel i hele landet.

  Der ligger 2 modeller på nuværende tidspunkt. Og kommunen går med model 2.

  3. Drøftelse og evt. beslutning om udmøntning af Frihedsgrader

  Et stort flertal i folketinget har besluttet give folkeskolerne nogle frihedsgrader i indeværende skoleår. Bestyrelsen skal drøfte frihedsgraderne, og evt. beslutte om der skal laves ændringer i planlægningen af dette skoleår.

  Skolens ledelse anbefaler, at reducere timetallet for indskolingen med én lektion understøttende undervisning, så de ikke har undervisning i 7. lektion. Ledelsen anbefaler, at timetallet fastholdes for mellemtrinnet.

  Ledelsen minder om, at bestyrelsen på Taarbæk Skole allerede har søgt om dispensation til reduktion af skoledagen for både indskoling og mellemtrin med 2 lektioner ugentligt.

  Bestyrelsen er enig med ledelsen og bakker på om deres forslag.

  Vi forholder os ikke til elevplanerne, da de i mellemtiden er blevet fjernet, og vil blive erstattet af “Meddelsebogen”, hvis format og indhold vi ikke kender endnu.

  Bilag:

  file://210603-Aftaletekst%20Frihedsgrader.pdf

  BUU har behandlet frihedsgraderne, og skolerne og skolebestyrelserne er sat i fri i forhold til at afprøve frihedsgraderne i indeværende skoleår.

  4. Ind- og udmeldte børn på skolen. /Drøftelse

  Drøftelse af, hvordan vi fastholder børnene på Taarbæk Skole samt evt. rekrutering af nye børn. Også en drøftelse af, om der er noget vi skal være særligt opmærksomme på, når klasserne er små.

  Obs på at inkludere udenbys børn i Taarbæk fællesskabet.

  Vi skal bruge de lokale medier til at gøre opmærksom på os selv. (Det grønne område og Villabyerne)

  Vi skal tydeliggøre overfor forældre at vi arbejder med at fastholde eleverne på Taarbæk skole.

  Vi vil meget gerne høre fra forældrene, hvis der er noget som bekymrer eller undre jer.

  Bestyrelsen kunne være mere tydelige, måske en månedlig morgenkaffe uddeling. Så er det nemmere at bruge bestyrelsen.

  Vi kunne lave folder til nye forældre fra bestyrelsen, Helle B laver en udkast til sådan en folder.

  Vi kunne lave en event ved børnehuset for at reklamer for skolen. Vi skal have en snak med Skovbo omkring et lign. event ved Skovbo.

    

  Bilag vedlagt.

  5. Udeskole.

  Inputs fra lærerne:

  Ud af skolen, i stedet for udeskole

  Mulighed for ikke at bruge den faste dag

  Input fra pædagogerne:

  Ud af skolen, i stedet for udeskole.

  Det er låst i at det er en fast dag. Samme fag og voksne.

  Det kunne være rart hvis frokost og motionsbånd i med i udeskolen. Måske skulle udeskole ligge i 3, 4, 5 og 6 lektion.

   

  Vi kan ikke vedtage princippet i dag, og derfor sender vi beslutningen videre til forretningsudvalget.

   

  6. Flygtningebørn på Taarbæk Skole. /Drøftelse

  I løbet af efteråret udsluses ca. 6 flugtningebørn til Taarbæk Skole. Derfor ansætter skolen en Dansk som andetsprogsvejleder.

  På bestyrelsesmødet skal vi drøfte, hvordan skolen tager godt i mod de nye børn og deres familier.

  Udskydes til næste møde.

  7. Ferieplan for skoleåret 2022/2023 /Beslutning

  Vi skal beslutte om vi vil ændre i den kommunale ferieplan. Vi ser 3 forskellige muligheder.

  1: 2 dage flyttes fra sommerferien til tirsdag d 20/12 og onsdag d 21/12

  2: 2 dage flyttes fra sommerferien til onsdag d 21/12 og mandag d. 2/1

  3: Fastholder den vejledende ferieplan fra forvaltningen.

  Vi sender beslutning videre til forretningsudvalget.

  Bilag med den vejledende ferieplan vedlagt.

  8. Opfølgning på ”snak i byen”. /Drøftelse

  Vi har snakket om problemstillingen, og vi vil gerne snakke mere målrettet omkring udfordringen, og få lavet en handleplan. 

  9. Økonomi /Orientering.

  Udskydes til næste møde.

  10. Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Pædagogisk weekend

  Høringsvar og processen omkring høringssvarene.

  Nye Kys og Kør pladser, når kroen renoveres.

  Personalet (ND/CH)

  Skolerådet

  Arbejdsgrupper

  Vidensdelingsaften med kontaktforældrene – ny dato.  Kontaktforældremøde ligger den 16. nov. Planlægningsmøde vi skal finde en dato.

  Planlægning af temaaften med Ann Elisabeth Knudsen den 4. november 2021.

  11.  Evt.

 • Referat af ekstraordinært distriktsbestyrelsesmøde 6. december 2021 kl. 16.30-18.30.

  Mødet afholdes i 1. klasses lokale.

  Forplejning: Æbleskiver, lidt frugt og alkoholfri glôgg.

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Liselotte Brasch, Niels Vrang, Rikke Martensen-Larsen, Helle Binzer, Signe Toftegaard, Nadja Dellgren, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Julie Brooker, Johanna Jakobsdottier, Camilla Høy Stevensen, Sinja Laursen, Anne Bruni,

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden / Beslutning

  Godkendt.

  2. Nyt fra distriktet / Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Drøftelse af distriktsmodel med forvaltningen AB og CA

  Distrikstmodellen skal drøftes igen mhp. en eventuel ændring. Punktet vil komme på et af kommende bestyrelsesmøder.

  Pædagogisk weekend – Forældresamarbejde og arbejdet med udsatte børn.

  Omstillingen var weekendens overordnede emne.

  Der var oplæg fra Kirsten Birk Lassen, konsulent fra Skole og forældre, som holdt oplæg om forældresmarbejdet og børnefællesskaber. På baggrund af oplægget og et efterfølgende nedsat udvalg, laves udkast til nyt princip for forældresamarbejdet.

  Indsatsen med de særligt sårbare børn, blev også prioriteret på den pæadgogiske weekend.

  Møde med kontaktforældre blev aflyst

  Dette møde har vi fortsat til gode. Fremadrettet lægges mødet så tidligt på skoleåret som muligt.

  Ansættelser

  Skolen har ansat Kristina som er matematiklærer og klasselærer i 1.kl.

  Derudover har skolen også ansat Kirsten som skal være tovholder og DA2-lærer.

  Begge er startet pr. 1/12.

  Covid-19

  Personalet (ND/CH)

  Børnene er så vidt muligt opdelt, for at begrænse mulige smittekæder. Selvom det ikke er helt optimalt i fritidsdelen, er børn og pædagoger ved at finde en vej.

  Julegaveproduktionen kører på højtryk.

  Skolerådet

  Der har ikke været møde siden sidst.

  Arbejdsgrupper

  Foredragsaften med Ann Elisabeth Knudsen

  Det var et virkelig godt foredrag, men der var desværre ikke mange fremmødte forældre.

  Forslag om at kontaktforældrene er ambassadører for foredraget og opfordrer til deltagelse.

  3. Flygtningebørn på Taarbæk Skole / Drøftelse

  I løbet af efteråret udsluses ca. 6 flugtningebørn til Taarbæk Skole. Derfor har skolen ansat en Dansk som andetsprogsvejleder.

  Bestyrelsen drøfter hvordan skolen modtager børnene og hvordan forældregruppen kan støtte op, så både børn og forældre falder godt til.

  Hvordan kan man som kontaktforældre støtte op om flygtningebørnene og deres familier? – Tages med på kommende kontaktforældremøde.

  4. Ferieplan for skoleåret 2022/2023 / Orientering

  Forretningsudvalget har besluttet at følge kommunens ferieplan.

  5. Princip for Udeskole / Orientering

  Forretningsudvalget har endnu en gang kigget på princippet og har specificeret at de konkret mener at udeskole er skole ude i naturen og lokalområdet 4 lektioner ugentligt samt at cykling bliver en del af princippet.

  Bestyrelsen er optaget af, at skole i naturen kan tiltrække kommende børn til skolen, samt at al forskning peger på øget trivsel, læring og deltagelsesmuligheder for flere.

  En enig bestyrelse beslutter princippet på mødet.

  6. Opfølgning på ”snak i byen” / Drøftelse

  Der er fortsat snak i byen.

  Bestyrelsen drøfter mulige tiltag for at komme det til livs. Forslag om endnu mere tydeligthed. Bevidsthed om forskellen i snakken fra en lille skole vs. en stor skole. Forslag om at indsatstrappen og handleplanen kommer på hjemmesiden under et punkt: Skolens arbejde med sårbare børn.

  Bestyrelsen opfordrer til at man henvender sig direkte til skolen eller klager til forvaltningen hvis man er utilfreds.

  7. Økonomi / Orientering

  Regnskabet blev godkendt.

  8.  Evt.

  Lucia afholdes mandag d. 13. – først for forældrne – dernest to gange opdelt for skolen. Juleafslutningen i kirken må desværre afholdes uden forældrenes deltagelse. Juleafslutningen lifestreames.

 • Dagsorden til distriktsbestyrelsesmøde den 10. januar 2022 kl. 16.30-18.30

  Mødet afholdes på Teams.

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Nadja Dellgren, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Liselotte Brasch, Johanna Jakobsdottier, Anne Bruni, Helle Binzer, Julie Brooker

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. / Beslutning

  Godkendt

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  AB og CA orienter om møde med forvaltning vedr. distriktsmodel.

  Vi beholder distriktsmodellen i sin nuværende form. Helle efterspørger et §13 notat fra mødet – Charlotte efterlyser notat.

  Covid-19 – orientering om hverdagen i Børnehuset og på skolen.

  Ifølge gældende retningslinjer er eleverne opdelt klassevis så vidt det er muligt i både skole og fritid.

  Der er pt. smitte på 6. årgang og smitten er isoleret til denne ene klasse.

  Mellemform på Taarbæk Skole

  Lige nu planlægges der med, at Taarbæk Skole skal have Mellemform på ét af klassetrinnene næste skoleår. Gruppen vil bestå af 3-4 elever. Skolen tildeles ressourcer til arbejdet. Bestyrelsen følger forberedelsen af Mellemform henover foråret.

  Personalet (ND/CH)

  Fritiden:

  Sofie er gået på barsel og Philip er blevet ansat i hendes barselsvikariatet.

  Qua Corona er børnene opdelt i fritiden og det fungerer fint.

  Skolen:

  Der er stor omstillingsvillighed blandt lærerne så opgaven med undervisningsopgaven bliver løst bedst muligt trods gældende restriktioner.

  Princippet for skolen i naturen har skabt lidt frustration hos nogle af lærerne, som ønsker et større ejerskab til princippet.

  Skolerådet

  Intet nyt

  Arbejdsgrupper

  Intet nyt

  3. Flygtningebørn på Taarbæk Skole. /Drøftelse

  I løbet af efteråret/vinteren udsluses ca. 6 flygtningebørn til Taarbæk Skole. Derfor har skolen ansat Kirsten som er Dansk som andetsprogsvejleder.

  På bestyrelsesmødet skal vi drøfte, hvordan skolen tager godt imod de nye børn og deres familier.

  Forslag om udarbejdelse af idekatalog til klassens forældre.

  Opmærksomhedspunkt: Vi skal huske de lokale kræfter som yder en enorm indsats.

  Nadja er glemmetøjskoordinator og organiserer en garderobe, så der er varmt tøj til udeskole og pauser.

  Arbejdsgruppe nedsættes for at formalisere samarbejdet mellem forældrene i klasserne. Niels og Sinja melder sig. Kirsten og Charlotte inviterer og vil derudover også forsøger at spørge Helle B om hun har interesse i at deltage.

  4. Tiltrækning af flere elever. /Drøftelse og evt. beslutning

  Bestyrelsen drøfter ideer til tiltrækning af flere elever til Taarbæk Skole.

  Signe og Rikke melder sig som tovholdere og afholder møde med Charlotte og får lavet en procesplan.

  5. Økonomi /Orientering.

  Orientering om regnskabsafslutning 2021

  Selvom regnskabsafslutningen ikke er fuldstændigt på plads, ser det ud til skolen afslutter året med et fint lille overskud.

  Drøftelse af budget 2022.

  Budgettet blev gennemgået og sættes til endelig godkendelse på næste møde.

  Bestyrelsen ønsker at Skolen i naturen prioriteres i budgettet. Det er ønsket., at der allokeres midler til drift af Skolen i naturen og kompetenceudvikling indenfor området.

  6.  Evt.

  Der er Skolebestyrelsesvalg i foråret, og der er 4 bestyrelsespladser på valg.

  Der indkaldes til og afholdes valgmøde forud for valget, hvor de der ønsker at stille op deltager.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 7. januar 2022 kl. 16.30-18.30.

  Mødet afholdes i personalerummet på 2.sal

  Forplejning: Brød, ost og frugt

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud: Liselotte Brasch, Johanna Jakobsdottier, Julie Brooker

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. / Beslutning

  Godkendt

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Skolen:

  Ansættelser

  Sfo´en mangler at besætte en 18 timers medhjælperstilling.

  Indslusning af flygtningebørn

  Skolen har pt. 3 flygtningebørn. Efter vinterferien bliver yderligere 3 børn udsluset til 0.kl. og 2.kl.

  Corona-update

  Efter vinterferien er vi tilbage til normale tilstande og planlægger afholdelse af fælles featureuge i uge 10.

  Det er også muligt at afholde sociale arrangementer igen.

  Børnehuset:

  Der bliver pt. kørt rigtig mange børn ind i vuggestuen, og der gøres klar til at sende 16 børn videre til skolesystemet.

  Dagtilbudschefen i kommunen er stoppet og derudover har Centerchefens souschef opsagt sin stilling.

  Personalet (ND/CH)

  ND: Det går godt i fritidstilbuddet og der hygges i det kolde vejr. Efter flere Coronasyge er personalet tilbage igen. Der planlægges fastelavn fredag i uge 8 med tøndeslagning og fastelavnsboller.

  I uge 7 tager 11 børn fra ungdomsklubben og Sebastian på skitur til Østrig.

  CH: Intet nyt fra skoledelen.

  Skolerådet

  Niels deltager på kommende møde.

  Arbejdsgrupper

  3. Mellemformer på Taarbæk Skole /Orientering

  Den mellemform som Taarbæk Skole modtager kommende skoleår, bliver en sproggruppe for børn med sproglige udfordringer.

  Skolens arbejde med DA2 børnene harmonerer godt med det kommende arbejde med sproggruppen.

  Kompetenceudvikling har stor prioritet hos ledelsen.

  Skolens fysiske rammer er udfordret, når der skal findes plads til denne børnegruppe.

  4. Valg til bestyrelsen /Beslutning

  Distriktsbestyrelsen skal nedsætte en valgbestyrelse.

  Valgbestyrelsen består af forretningsudvalget som er Kathrine, Helle B og Niels.

  Pga. forskudte skolebestyrelsesvalg er der 4 bestyrelsespladser på valg i år.

  5. Status på arbejdsgrupper

  Trafik:

  Største udfordring for børnenes sikkerhed er forældre der sætter børn af om morgenen.

  Der skrives opslag på Aula ang. trafiksituationen.

  Trafikudvalget nedlægges og fremover tages trafiksituationen op på alle bestyrelsesmøder.

  Følgegruppe vedr. omstillingen af specialområdet – Rikke:

  Intet nyt

  Fastholdelse og tiltrækning af elever – Signe, Rikke, Helle B og Charlotte:

  Charlotte indkalder til første møde.

  Modtagelse af flygtningebørnenes familier – Niels, Sinja, Kirsten (tovholder) og Charlotte:

  Der indkaldes til møde.

  Kontaktforældre og foredragsaften – Liselotte, Signe og Rikke:

  Overvejelse om at afholde kontaktforældremøde i foråret.

  Styrkelse af fritidstilbuddene – Nadja, Helle, Niels og Jacob:

  Jacob indklader til møde i arbejdsgruppen.

  6.  Evt.

  Punkt til kommende møde:

  Toiletterne på Taarbæk Skole

  Budget 2022

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 7. marts 2022 kl. 16.30-18.30.

  Mødet afholdes i Taarbæk Børnehus.

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Helle Binzer, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Jacob Kops Bessel, Mette Reinhard

  Afbud:

  Julie Brooker, Camilla Høy Stevensen, Johanna Jakobsdottier

  Elevrådet deltager ikke.

  Fra kl. 16.30-17.30 afholdes ordinært bestyrelsesmøde.

  Fra kl. 17.30-18.30 arbejdes der i to af arbejdsgrupperne.

  1. Godkendelse af dagsorden. / Beslutning

  Punktet eventuelt rykkes op før arbejdsgrupperne og punktet skolebestyrelsesvalg tilføjes.

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Personale

  Julie som har været på barsel de sidste par år, har fået job på en skole nær hende bopæl. Der skal derfor ansættes en ny dansklærer med opstart pr. 1. august.

  Anne informerede om at Børnehuset får obligatorisk pædagogisk tilsyn i kommende uge.

  Mellemform

  Intet nyt siden sidst. Charlotte og Mette har møde med forvaltningen på onsdag.

  Overgang fra dagtilbud til skole

  Bestyrelsen havde en snak om overgangen fra børnehaven til skolen.

  Personalet (ND/CH)

  Der er featureuge på skolen denne uge, og børnene har være blandet på tværs af klasserne. Det har skabt meget glæde og nye gode relationer.

  Sofie (pædagog) har født en lille pige – stort tillykke.

  Centeret og Ungdomsklubben har været på en succesfuld skitur i uge 7.

  Det var en stor succes med fastealvn, og det var dejligt med det store fremmøde.

  Skolerådet

  Intet nyt.

  Arbejdsgrupper

  Bestyrelsen er inviteret til dialogmøde om omstillingen. Rikke og Charlotte deltager.

  Vi har modtaget invitation til workshop om sikker skolevej.

  3. Overbelægning i Taarbæk Børnehus. /Drøftelse og evt. beslutning

  Taarbæk Børnehus har i længere tid kørt med stor overbelægning i børnehaven. Det betyder, at der ikke er plads til børn bosiddende i Taarbæk. Distriktsbestyrelsen skal drøfte og evt. beslutte, hvordan vi kan hjælpe Børnehuset, så de der er plads til Taarbæk Børn.

  Børnehuset er normeret til 28 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn. Med nye indkøringer ender Børnehuset med 37 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn.

  Forskellige muligheder for at komme igennem overbelægningen blev vendt. Anne, Charlotte og Helle B deltager i et møde med direktøren for CUP.

  4. Godkendelse af budget 2022. /Beslutning

  Distriktsbestyrelsen skal godkende skolens budget for undervisningsmidler og skolens overordnede budget.

  Bestyrelsen godkender budgettet for 2022.

  5. Planlægning af et bestyrelsesarrangement. /Beslutning

  Bestyrelsen drøftede på et tidligere møde, at de gerne ville i dialog med forældrene evt. ved at byde på morgenkaffe en morgen omkring skolens mødetid.

  Når klasserne afholder arrrangementer fot at indsamle penge til lejrskoler, inviteres bestyrelsen så de gøres mere synlige i forældregruppen.

  6. Skolebestyrelsesvalg

  Processplan blev gennemgået.

  7.  Evt.

  Forældrehenvendelse ang. anderledes arrangementer, hvor forældrene er inviteret. Det kan være svært for forældrene, at finde tid til at deltage, og det kan ofte være de samme børn, der mangler deres forældre.

  Henvendelse fra 4. kl. om at de ønsker mere tid på boldbanen.

  Signe taler med den nye købmand ang. madordningen.

  Forespørgsel ang. boldbanen da bestyrelsen undre sig over beslutningen.

  Kirke Lene går på pension d. 27. marts – Taarbæk Skole og Børnehuset skal være opmærksomme dagen.

  8. Arbejde i arbejdsgrupper fra kl. 17.30-18-30

  To arbejdsgrupper mødes:

  Fastholdelse og tiltrækning af elever: Rikke, Signe, Helle B, Charlotte

  Styrkelse af fritidstilbuddene: Nadja, Helle A, Niels, Jacob

  Punkter til næste møde:

  Toiletter

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 4. april 2022 kl. 16.30-18.30.

  Mødet afholdes i personalerummet på Taarbæk Skole

  Forplejning: Brød og frugt

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Julie Brooker, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Helle Binzer, Nadja Dellgren, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud:

  Anne Bruni, Helle Ankersen, Johanna Jakobsdottier, Julie Brooker, Niels Vrang

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. / Beslutning

  Godkendt

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Der har været obligatorisk tilsyn i Taarbæk Børnehus og Børnehuset fik en meget flot tilbagemelding

  Parkeringssituationen for personalet

  Parkeringssituationen fylder meget for personalet. Parkeringstiderne er ændrede og det skaber problemer, fordi personalet skal flytte deres bil hver 2. time.

  Sommerfest

  Vi holder fast i konceptet med boder i skolegården og fællesspisning.

  Mellemform

  Der afholdes forældremøde for kommende forældre torsdag d. 7. april.

  Skolen afventer fortsat tiltag i forhold til de fysiske rammer.

  Overgang fra dagtilbud til skole

  Skolen glæder sig til, at samtlige 21 børn starter i tidlig sfo d. 2. maj.

  Valg

  Valgmaterialet er efter forskrifterne sendt på Aula, og valget foregår som beskrevet.

  Skolen laver opslag på hoveddøren, for at gøre opmærksom på valget

  Personalet (ND/CH)

  Fagligt samarbejde  på tværs af årgangene – planlægninge af fagdage

  Fagfordelingen er så småt i gang

  Der har været afholdt pædagogisk aften for hele personalegruppen i marts måed med temaet: Lærer/pædagog-samarbejdet.

  Næste pædagogiske aften: Skolen i naturen

  Fritiden arbejder for at være på plads til de nye børn ruller ind i både sfo, Center og Juniorklub til maj.

  Skolerådet

  Arbejdsgrupper

  Styrkelse af fritidstilbuddet: Der har været afholdt møde og arbejdegruppen er i process.

  Forældresamarbejde: Møde med kontaktforældre sidst september skrives i skolens årskalender.

  Elevers til- og afgang: Charlotte indkalder til nyt møde i arbejdsgruppen.

  3. Status på overbelægningssituationen i Taarbæk Børnehus. /Orientering

  På sidste møde drøftede vi overbelægningen i Taarbæk Børnehus og lavede en plan for, hvordan vi skulle etablere en dialog med forvaltningen om problematikken. Anne giver en status på situationen.

  Alle Taarbæk børn der har ønsket plads i børnehuset har fået plads. Det udfordrer de fysiske rammer, og her skal der kigges alternative veje.

  Børnehuset er fortsat udfordret i forhold til at rekruttere pædagoger.

  4. Toiletter på Taarbæk Skole. /Drøftelse

  Den nationale trivselsmåling har flere år i træk peget på, at situationen med de meget gamle toiletter ved trappetårnet giver problemer for børnene. Børnene undgår at gå på toilettet i løbet af dagen, og flere børn klager over ondt i maven.

  Dernæst har Taarbæk Skole færre toilettet end lovgivningen påskriver både til børn og voksne.

  Skolen har valgt selv at betale for rengøring af toiletterne midt på dagen, men på trods af ekstra rengøring virker de gamle og slidte toiletter beskidte.

  Bestyrelsen skal drøfte, hvordan de kan hjælpe med toiletsituationen.

  Drøftelse af situationen.

  Punktet sættes på igen på næste møde.

  5. Boldbanen. /Orientering

  Sinja og Helle A meldte sig til et hurtigt arbejdende udvalg vedr. rennovering af boldbanen. Der har været afholdt et møde med repræsentanter fra CAE, skolen og fodboldklubben.

  Pt. undersøges det om man kan tilkøbe bander.

  Der laves åbning på siden af banen, så der er nemmere adgang.

  Der sættes net over banen.

  Der lægges opslag på skolen facebookprofil, hvor skolen orienterer om mødet og aftalerne.

  6.  Evt.

  Der er bestilt nyt sand til sandkassen.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde 2. maj 2022 kl. 16.30-18.30

  Mødet afholdes i personalerummet på Taarbæk Skole

  Forplejning: Frugt og nødder

  Mødeleder: Kathrine Heilesen

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Katherine Heilesen, Niels Vrang,  Signe Toftegaard, Liselotte Brasch, Sinja Laursen, Rikke Martensen-Larsen, Helle Binzer, Nadja Dellgren, Anne Bruni, Camilla Høy Stevensen, Charlotte Norman Andersen, Mette Reinhard

  Afbud:

  Helle Ankersen, Julie Brooker, Johanna Jakobsdottier

  Elevrådet deltager ikke.

  1. Godkendelse af dagsorden. / Beslutning

  2. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Status på overbelægning i Taarbæk Børnehus

  Det er lykkedes at skabe plads til alle Taarbæk-børnene i Børnehuset. Der er nu 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe i Børnehuset.

  Børnehuset har fået råderet over Det lyserøde hus ved Strandmøllekroen frem til jul.

  Mellemform

  Skolen har modtaget en dejlig gruppe Majbørn på 20 børn.

  Strukturen og arbejdet med Majbørnene og Ressourcegruppen er kommet virkelig godt fra start. Pia og Tina er de gennemgående personaler der arbejder med børnegruppen.

  Skolen arbejder intensivt for at være helt klar til skolestart også.

  Opgavefordeling

  Skolen er i fuld sving med opgavefordelingen. Kommende lærere bliver meldt ud til forældrene når fagfordelingen er endeligt på plads. Sandsynligvis i juni måned.

  Valg (Opstillede: Sinja, Niels, Liselotte, Rikke, Lisbeth (Dicte og Rita) og Cathrine Frahm (William og kommende Emmie)

  Personalet (ND/CH)

  Der er kommet nye børn i sfo´en og på Centeret – Majbørnene er startet i sfoén og 3.kl. er startet på Centeret.

  Der har været afholdt pædagogsik aften hvor emnet var: Skolen i naturen. Det var en rigtig god aften, med professionelle indslag fra lærere og pædagoger samt mange gode grin.

  Fodbold VM har været en stor succes – Bestyrelse roser det store arbejde.

  5.kl. arbejder benhårdt for at blive klar til teaterforestilling. Det er et stort arbejde men børn og voksne er meget engagerede.

  Skolerådet

  Intet nyt siden sidst

  Arbejdsgrupper

  Arbejdsgruppen der arbejder med tiltrækning af nye forældre, har udarbejdet en flot folder, som kan udleveres til interesserede og kommende forældre.

  Skolen sørger for at sende folderen til tolk, så den bliver oversat til forskellige sprog.

  3. Opstillingsmøde kl. 17-17.30

  4. Toiletter på Taarbæk Skole. /Nedsættelse af udvalg

  Den nationale trivselsmåling har flere år i træk peget på, at situationen med de meget gamle toiletter ved trappetårnet giver problemer for børnene. Børnene undgår at gå på toilettet i løbet af dagen, og flere børn klager over ondt i maven.

  Dernæst har Taarbæk Skole færre toilettet end lovgivningen påskriver både til børn og voksne.

  Skolen har valgt selv at betale for rengøring af toiletterne midt på dagen, men på trods af ekstra rengøring virker de gamle og slidte toiletter beskidte.

  Bestyrelsen skal drøfte, hvordan de kan hjælpe med toiletsituationen.

  I juni 2016 lavede sundhedsplejen et hygiejnetjek af skolens toiletter. Baggrunden for at vurdere antallet af toilletter var følgende anbefalinger:

  Det anbefales :

  Et toilet pr 10 elever på 0-3 klassetrin

  Et toilet pr 15 elever på 4- 10 klassetrin

  Sundhedsplejens rapport vedr. Taarbæk Skole og skemaet, som blev brugt ved gennemgangen er vedlagt som bilag.

  Vi skal nedsætte et udvalg.

  Rikke og Sinja melder sig til toilet-udvalget. De inviterer Nee med til en gennemgang på skolen.

  5. Boldbanen. /Orientering

  Sinja orienterer om sidste nyt vedr. boldbanen.

  Åbningstiderne ændres til kl. 21.30.

  Der er taget et fag ned, så der er nemmere adgang til banen.

  Der opsættes snarligt forsøgsbander.

  Der arbejdes på at finde en låge, der kan sættes på buret.

  Når arbejdet er klaret, kommer der net over banen.

  6.  Høring vedr. styring af dagtilbudsområdet og skoleområdet.

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 6. april 2022 at sende vedhæftede overblik over rammerne for styringen af skoleområdet og dagtilbudsområdet ud til drøftelse i LokalMED samt i bestyrelserne mhp. at få input til forenklinger af styringen på områderne.

  Med afsæt i de fremsendte input vil der blive udarbejdet forslag til evt. forenklinger, som forelægges politisk i juni 2022.

  Deadline for høringssvar er den 3. juni 2022.

  Emnet er omfattende og komplekst. Anne og Charlotte vil komme med pointer til høringssvarene på bestyrelsesmødet mandag.

  Niels er i dialog med Skolerådet. Slut maj samler forretningsudvalget trådene og afsender høringssvaret.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 15. august 2022 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Niels Vrang

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andreasen, Mette Reinhard

  Elevrådet deltager ikke.

  Velkommen til de to nye forældrerepræsentanter Lisbeth og Cathrine - Også velkommen til Helle som er ny lærerrepræsentant i skolebestyrelsen.

  Afbud: Anne Bruni, Johanna Jakobsdottier

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  2. Konstituering af den nye bestyrelse. /Beslutning.

  Bestyrelsen har konstituerert sig således:

  Formand – Signe Toftegaard

  Næstformand fra børnehuset – Vælges senere

  Næstformand fra skolen – Helle Ankersen

  Medlem af skolerådet – Signe og Helle

  Medlem af forretningsudvalget – Signe og Helle

  Niels Vrang hjælper fortsat med høringssvar

  3. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen

  Det har været en rigtig god skolestart. 1. skoledag var en dejlig dag og fredag havde hele skolen en meget vellykket trivselsdag.

  Der er ro på personalefronten og skolen starter op med et meget stærkt hold af både lærere og pædagogisk personale.

  I sommerferien er der blevet skiftet gulv i 6.kl. og der er blevet malet i flere lokaler.

  Lysthuset i Centerets have er ved at blive malet.

  Vinduerne på vandsiden er ved at blive renoveret, men der er lidt håndværksmæssige udfordringer som betyder at arbejdet først er klar til efteråret.

  Forvaltningsstrukturen i CUP (Center for uddannelse og pædagogik) er pr. 1. august blevet ændret.

  Personalet

  Mini-OL forberedelserne er i fuld gang på Centeret. Mini-OL løber af stablen i uge 34 hvor hele Centeret tager til Lundtofte hele ugen.

  Lærergruppen er kommet godt i gang med god stemning og god energi.

  Formanden

  Da formanden først er valgt på dette møde er der intet nyt.

  Skolerådet

  Der skal spares på skoleområdet – det kommer til at fylde på kommende skolerådsmøder.

  Arbejdsgrupper

  Intet nyt

  4. Boldbanen. /Drøftelse og beslutning

  Pga. Mini-OL er nettet over boldbanen midlertidigt fjernet.

  I uge 35 afholdes der igen møde ang. boldbanen. På dette møde tages der stilling til hvilke bander der skal bestilles, og om der igen skal opsættes net.

  5. Arbejdsgruppe Skole-hjemsamarbejde. /Beslutning.

  Arbejdsgruppen bestod af Rikke og Liselotte. Da Liselotte er udgået skal der vælges en ny.

  Første opgave bliver planlægning og deltagelse på kontaktforældremødet den 27. september kl. 16.30-18.30.

  Rikke og Cathrine melder sig til arbejdsgruppen. Charlotte indkalder til planlægningsmøde.

  6.  Opsamling på bestyrelsens igangværende indsatser og arbejdsgrupper samt input til evt. nye tiltag. Orientering og drøftelse.

  Bestyrelsen laver en status på igangværende indsatser og arbejdsgrupper. Her vil der være mulighed for at komme med input til nye tiltag og opmærksomheder.

  Bestyrelsen skal have fokus på sikker skolevej.

  Vi skal alle passe på de børn, som selv kommer til skole, både dem der kommer gående og cyklende.

  Generel vejledning til morgentrafik:

  Respekter altid skolepatrulje både med og uden dit barn.

  Hold indgangen til skolen fri (for cykler, hunde, snakkende forældre mm).

  I bil

  Ingen stop og parkering på forhøjningen foran skolen. Ingen parkering eller stop ved hjørnet mellem Taarbæk Strandvej og Skovvej (ejendomsmægleren).

  Sæt af ved KYS og KØR. Der er Kys og Kør ved det laksefarvede hus og ved købmanden.

  Ingen parkering eller standsning ved keglerne

  Kør ind og ud af byen i hver sin ende eller vend bilen i rundkørslen.

  Toiletudvalget har arbejdet i sommerferien. Der planlægges møde med udvalget – Rikke og Sinja

  Udvalget der arbejder for at forbedre fritidstilbuddet. Der arrangeres et møde i november – Lisbeth, Helle og Niels .

  Udvalget der kigger på elevtallet og udviklingen samt Image/synliggørelse af den gode skole – Signe, Sinja, Rikke og Cathrine.

  7.  Økonomi. Orientering.

  Punktet udskydes til kommende møde

  8.  Evt.

  Kommende punkter:

  Sikker skolevej

  Økonomi

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 5. september 2022 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Fra elevrådet deltager Lulu og Sebastian R.

  Afbud:

  Anne Bruni, Johanna Jakobsdottier

  1. Godkendelse af dagsorden /Beslutning

  Godkendt

  2. Elevrådet bliver præsenteret og de fortæller om deres fokusområder i det kommende skoleår.

  Lulu fra 6.kl. er valgt som formand for elevrådet og Sebastian R fra 5.kl.er valgt som næstformand.

  Elevrådet ønsker en madordning.

  Elevrådet vil arbejde for at toiletterne bliver pæne.

  Elevrådet vil lave en kampagne for bedre opførsel og pænere sprog på skolen.

  Elevrådet ønsker flere rottefælder i skolegården.

  3. Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Renovering af vinduer

  Et nyt firma har overtaget renoveringen af vinduerne og det ser lovende ud. Udfordringen kan være tidshorisonten, og det kan blive en kold omgang i klasselokalerne dette efterår.

  Besøg af politikere og forvaltning

  Skolen har haft besøg af formandskabet i det politiske udvalg samt skolechefen og børn- og ungechefen.

  Det var et godt møde, hvor politikerne var lydhøre og nysgerrige på Taarbæk Skole.

  Mellemform

  Skolen er kommet godt i gang med opgaven, og der bliver justeret løbende for at give alle børn i 0.klasse en rigtig god skoledag.

  Teamet omkring 0.kl. samarbejder med logopæd, lærer fra læseklassen, kommunal læsevejleder og psykolog.

  Personalet

  Skolen

  Der er god stemning og god energi i alle klasser samt i lærergruppen.

  Fritiden

  Der har været Mini-OL og det var en fantastisk uge.

  Der arbejdes på at arrangere flere fælles arrangementer med resten af kommunens klubber. SFO og Fritidscenter planlægger også for at arrangere flere aktiviteter på tværs.

  Formanden

  Intet nyt siden sidst.

  Skolerådet

  Der er møde i skolerådet d. 14. september hvor Helle og Signe deltager.

  Arbejdsgrupper

  Madordningen

  Der har været dialog med købmanden, men det er ikke længere relevant idet købmanden lukker. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Rikke, Lisbeth og Cathrine.

  Forslag om at elevrådet også deltager i nogle af arbejdsgrupperne.

  4. Boldbanen /Drøftelse og beslutning

  Helle og Charlotte giver en status fra sidste møde vedr. boldbanen.

  Der har været et møde med alle interessenter. Resultatet blev at nettet forbliver nede indtil det permanente høje net opsættes.

  Det blev besluttet hvilke bander der skal monteres og de forventes leveret og monteret om ca. 12 uger.

  Skolen stillede forslag om at øverste del af tremmerne fjernes.

  Det blev på mødet tydeliggjort at banen lukker kl. 21.30.

  Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra skolen, fritidscenteret, forældrene, naboerne og boldklubben, der vil forsøge at arbejde for at forbedre stemningen mellem naboer og brugere.

  5. Administrationsbudget /Drøftelse og beslutning

  Bestyrelsen har mulighed for at indgive høringssvar vedr. det administrative budget senest 13. september kl. 13.

  På bestyrelsesmødet samler vi pointer ind, og aftaler den videre proces.

  Niels skriver høringssvaret fra bestyrelsen.

  6.  Elevtilgang og elevafgang henover sommerferien /Drøftelse

  Skolen udarbejder statistik over elevtilgang og elevafgang hen over sommerferien.

  Statistikken viser, at der sidste skoleår har været en ligelig fordeling af ind- og udmeldinger på Taarbæk Skole.

  7.  Toiletudvalg /Orientering.

  Udvalget giver en status på arbejdet.

  Udvalget har indsamlet information og viden og har følgende forslag:

  Renovering af de eksisterende toiletter samt to nyetablerede toiletter på 3. sal. Udvalget sender forslaget til CUP og CAE.

  8.  Økonomi /Orientering.

  Charlotte gav status på økonomien.

  9.  Evt.

  Punkt til kommende møde

  6.kl. afgang til andre skoler

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 3. oktober 2022 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Rikke Martensen-Larsen, Cathrine Grenaa Frahm, Katrine Østergaard Bødker, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Fra elevrådet deltager Lulu og Sebastian.

  Afbud:

  Johanna Jakobsdottier, Anne Bruni, Signe Toftegaard, Niels Vrang, Lisbeth Madsen, Sinja Laursen

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2.  Nyt fra elevrådet.

  Moderne kampagne (Vores skole vores ansvar) – Video eller musikvideo.

  Børnene er generelt utrygge ved toiletterne. De holder sig hele dagen fordi dørene er svære at låse op og der tit mangler papir og sæbe.

  Der er stor opbakning til elevrådet fra skolebestyrelsen.

  3. Skolemad. /Drøftelse

  Både elevrådet og bestyrelsen har et ønske om, at Taarbæk Skole får etableret en madordning, så børnene en eller flere gange om ugen har mulighed for at købe mad til spisepausen.

  4. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Velkommen til Katrine som er ny bestyrelsesrepræsentant fra Børnehuset.

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  De kommunale budgetter

  Bestyrelsen har sendt et høringssvar til det administrative budget. Generelt er bestyrelsen positiv over, at besparelserne placeres på administrative opgaver.

  Mellemform

  Samarbejdet med de understøttende enheder kræver tid og koordination.

  Punktet sættes på bestyrelsesmødet igen efter jul.

  Personalet

  Helle: Der er god stemning i børnegruppen og lærergruppen.

  Der er fuld gang i planlægningen af featureugen, der kommer i uge 45.

  Lærergruppen savner og ønsker flere to-lærertimer.

  Der har været afholdt høstfest – Det blev en god formiddag på trods af vejret.

  Nadja: Der er i sfo godt i gang i fodboldturneringen. Centeret har flere krea-projekter og et nyt tiltag med Lego i lysthuset.

  Stor ros til Pusterummet fra forældrene, som virkelig nyder den gode ugeplan og de engagerede voksne som har planlagt aktiviteter, som børnene gerne vil deltage i.

  Formanden

  Signe har været til møde med det politiske udvalg. Udvalget har to hovedområder: Trivsel og de fysiske rammer.

  Skolerådet – Dialogmøde med det politiske udvalg

  Der har været afholdt møde hvor Helle og Signe deltog.

  Skolerådet har to hovedfokus: Omstillingen og de fysiske rammer.

  Arbejdsgrupper – Møde med kontaktforældre

  Mødet blev desværre udsat pga. manglende tilmelding. Der bliver meldt en ny dato ud til klassernes kontaktforældre.

  5.  Trafiksituationen ved skolen og børnehuset. /Drøftelse og evt. beslutning.

  Trafiksituationen er i øjeblikket kaotisk ved børnehuset, og det skaber en usikker skolevej for skolebørnene og usikre forhold for forældrene, når de skal aflevere og hente børn i børnehuset.

  Bestyrelsen nedsætter et trafikudvalg, som vil gå i dialog med kommunen om den farlige børnevej. Det nye udvalg består af Helle og Katrine.

  6.  Toiletudvalg. /Orientering.

  Der er sendt henvendelse til kommunen med bl.a. forældreklager og billeder. Vi afventer svar fra kommunen.

  7.  Økonomi. /Orientering.

  Charlotte orienterede om skolens økonomi. Skolen forventer, at gå ud af 2022 med et merforbrug.

  8.  Evt.

  Økonomiudvalget anbefaler at temperaturen sænkes til 19-20 grader. Den endelige beslutning træffes torsdag d. 6. oktober 2022. Der udsendes besked til forældrene i slutningen af denne uge.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 7. november 2022 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Kathrine Østergaard Bødker, Cathrine Grenaa Frahm, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Afbud: Johanna Jakobsdottier, Niels Vrang, Lisbeth Madsen

  Fra elevrådet deltager fra kl. 16.30 – 17.00.

  1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  2.  Nyt fra elevrådet

  Der er samme projekter i gang. Sangen er under udarbejdelse.

  3. Tilbagemelding fra Toiletudvalget

  Der er endnu ikke kommet svar fra kommunen på henvendelsen fra bestyrelse. Udvalget kontakter kommunen og rykker for svar.

  4.  Orientering fra Trafikudvalget

  Trafiksituationen er i øjeblikket kaotisk ved børnehuset, og det skaber en usikker skolevej for skolebørnene og usikre forhold for forældrene, når de skal aflevere og hente børn i børnehuset.

  Tilbagemelding fra Center for trafik:

  Bus-lommen foran Rosenhaven bliver allokeret til Børnehusets forældre ved aflevering og afhentning i tidsrummet 7.30-9.15 og 15-16.30.

  Ved skolens kys og kør pladser bliver der ikke lavet flere skilte eller nye striber. Der vil i stedet komme mere politi og parkeringsvagter.

  CA og MR videresender tidligere skrevne breve ang. personaleparkering til bestyrelsen.

  Bestyrelsen kontakter borgerforeningen ang. medarbejderparkering og et fremadrettet samarbejde med skolen/bestyrelsen.

  5. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Børnehuset

  Børnehuset bliver ofte kontaktet af forældre der ønsker plads. Der er flere børn end der er plads til i Børnehuset.

  Økonomi – både regnskab 2022 og det kommunale budget

  Charlotte orienterede bestyrelsen om skolens forventede årsbudget.

  Meddelsesbogen

  Det er nationalt besluttet at alle folkeskoler skal udarbejde et dialogværktøj mellem skole og hjem. I Lyngby Taarbæk kommune er det besluttet at benytte platformen Meebook. Meddelsesbogen afløser elevplanen.

  Informationsaften for kommende maj-børn

  Skolen har afholdt informationsaften for kommende elever. Der var desværre et meget lille fremmøde. Skolen overvejer om mødet fremover skal retænkes og måske være et åbent-hus-arrangement.

  Personalet

  Der er featureuge på skolen og børnene er kommet godt fra start. De store elever passer på de mindre elever, og det er en fornøjelse, at den gode stemning blandt børnene fortsætter.

  I fritiden møder alle børn denne uge kl. 12.55 og det forsøger både SFO og Center at planlægge efter - Der er bl.a. glasværksted.

  Trafiksituationen fylder for mange personaler: Både manglen på p-pladser samt parkeringsbøder.

  Formanden

  Intet nyt siden sidst.

  Skolerådet

  Der er indkaldt til møde i det kommunale trafiksikkerhedsudvalg d. 6/12 kl. 15.30. Helle undersøger om det er relevant, at en repræsentant fra bestyrelsen deltager.

  Arbejdsgrupper

  Kontaktforældre

  Der er møde med kontaktforældre d. 16. november. Denne gang er der heldigvis mange tilmeldte.

  Madordning

  Et firma i Hellerup samt Raadvad Vandrehjem er åbne overfor dialog om en eventuel madordning på Taarbæk Skole.

  De to firmaer inviteres til dialog med ledelsen og udvalget.

  6.  Orientering fra sidste møde vedr. boldbanen

  Den 11. oktober 2022 var der møde vedr. boldbanen. Helle og Charlotte repræsenterede skolen. 

  7.  Evt.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 2. januar 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere:

  Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Lisbeth Madsen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Afbud:

  Rikke Martensen-Larsen, Cathrine Grenaa Frahm, Johanna Jakobsdottier, Sinja Laursen, Kathrine Østergaard Bødker

  Fra elevrådet deltager fra kl. 16.30 – 17.15.

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt.

  2.  Nyt fra elevrådet.

  Elevrådet har udarbejdet et skema for brugen af Pannabanen, så alle klasser får tid.

  Elevrådet er færdige med sangen, som de vil bruge i deres kampagne for en endnu bedre skole.

  3. Tilbagemelding fra Toiletudvalget. /Drøftelse

  Toiletudvalget har fået positiv tilbagemelding fra forvaltningen vedr. henvendelsen og bedre toiletforhold på Taarbæk Skole.

  Toiletterne i trappetårnet bliver renoveret i løbet af 2023.

  4. Ferieplan for skoleåret 2023-2024. /Beslutning

  Forvaltningen har lavet en vejledende ferieplan for skoleåret 2023-2024. Bestyrelsen skal beslutte om de vil følge den vejledende ferieplan eller lave nogle ændringer.

  Bestyrelsen skal ligeledes fastsætte 5 lukkedage for fritidstilbuddene.

  Den endelige ferieplan blev besluttet, og kan findes på skolens hjemmeside.

  5. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Økonomi: Der blev orienteret om Skolens og Børnehusets regnskab for budgetår 2022 samt det kommende kommunale budget.

  Det var dejligt igen at kunne mødes i kirken til den fælles juleafslutning.

  Børnehuset kæmper med fravær blandt personalet pga. flere langtidssygemeldinger.

  Personalet

  Skolen: Det har skabt stor glæde at kunne mødes til de faste juletraditioner som f.eks. julemorgensang, Lucia, julebanko og fælles afslutning i kirken.

  Der er god stemning i lærergruppen.

  Fritiden: Der har været en del fravær blandt pædagogerne, men det er lykkedes at skabe en god december måned.

  Formanden og skolerådet

  Bestyrelsen skal være opmærksomme på en høring.

  Arbejdsgrupper

  CA og MR vedlægger liste over udvalg på næstkommende møde.

  6.  Høring vedr. trafiksikkerhed i Lyngby-Taarbæk kommune 2023-2027.

  Teknikudvalget behandlede på mødet den 29. november 2022 ”Forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunen 2023-2027” og besluttede at sende planen i 4 ugers høring (fra 5.12.2022 – 9.1.2023).

  I finder link til høringen her:

  https://www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/20221205-ny-plan-trafiksikkerhed-sendt-i-hoering

  Denne høring vedrører umiddelbart ikke Taarbæk Skole og Taarbæk Børnehus.

  7.  Evt.

  Fokus på interessenter i byen. F.eks. borgerforeningen, kirken, sejlklubben, fodboldklubben, osv.  Hvem er ”vores venner”? Punkt til kommende møde.

  Opmærksomhed på brugen af IT, sociale medier, kildekritik osv.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 6. februar 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Sinja Laursen, Kathrine Østergaard Bødker, Cathrine Grenaa Frahm, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Afbud: Rikke Martensen-Larsen, Johanna Jakobsdottier, Lisbeth Madsen

  Fra elevrådet deltager fra kl. 16.30 – 17.00.

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Nyt fra elevrådet.

  Udsættes til næste møde

  3. Normering i Taarbæk Børnehus. /Drøftelse og beslutning om proces.

  Der flytter mange børnefamilier til Taarbæk og det skaber et pres på Taarbæk Børnehus. Taarbæk Børnehus arbejder hele tiden på at de børn, som bor i Taarbæk, kan få en plads i Børnehuset. Derfor skal bestyrelsen forholde sig til normeringerne i Taarbæk børnehus.

  Bestyrelsen afventer svar fra forvaltningen ang. den kommende normering. Hvis der ikke er svar inden mandag i uge 8, arbejder bestyrelsen videre for at få svar.

  4. Status på arbejdsgrupper

  Bestyrelsen skal lave en status på arbejdsgrupper og råd.

  Skoleråd – Helle, Signe

  Flere har meldt sig, også fra vores bestyrelse, til at deltage i et udvalg omkring de kommende besparelser.

  Skole-hjemsamarbejde – Rikke, Cathrine

  Der har været møde for alle skolens kontaktforældre. Derudover intet nyt fra udvalget.

  Skolens personale skal på pædagogisk weekend, og her vil udvalget hjælpe med at finde undervisning og pasning.

  Kontaktforældreudvalget giver besked i klasserne og koordinerer vedrørende den 24. marts.

  Toiletudvalg – Rikke, Sinja

  Intet nyt siden sidst. Skolen har brugermøde efter vinterferien og regner med at være klogere derefter.

  Trafik – Helle, Kathrine

  Udvalget har udsendt besked på Aula ang. forældrenes trafikrutiner og ønsker for trafikopførsel. Det har hjulpet og trafiksituationen er lige nu mere rolig.

  Fritidstilbuddene – Niels, Lisbeth, Helle

  Signe vil hjælpe med brugerundersøgelse for Centeret.

  Der er ønske fra forældrene om klar udmelding omkring brugen af sfo-telefonen samt børnenes indbyrdes legeaftaler – telefonpolitik.

  Elevtal og synliggørelse af den gode skole – Signe, Rikke, Sinja, Cathrine

  Intet nyt siden sidst.

  Madordning

  Det blev besluttet at gruppen nedlægges, idet det ikke kan lade sig gøre at etablere en madordning på TAA.

  Interessentudvalg

  Interessentudvalget skal finde en mødedato og få lagt en plan.

  5. Styrkelse af distriktsbestyrelsens samarbejde med lokalsamfundet. /Beslutning

  Bestyrelsen skal udarbejde en procesplan for, hvordan de kan styrke samarbejdet med lokalsamfundet og de foreninger, som er naturlige samarbejdspartnere til skolen og børnehuset.

  Der nedsættes et interessentudvalg bestående af Helle, Sinja og Signe.

   

  Mulige interessenter:

  Borgerforeningen, Kulturcenteret, Kirken, Tennisklubben, Fodboldklubben, Sejlklubben, Barakken, Vandskiklubben, Bouleklubben, Havnefogeden, Frejas sal, Brage, Kroen, Vinterbaderne, Lokalarkivet, Taarbæk Nyt, Fiskelauget, Yogestudiet, Røgeklubben og sikkert mange flere.

  6. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Økonomi – Skolen og Børnehusets regnskab for budgetår 2022 og det kommende kommunale budget. Varsling af høring i marts.

  24. marts sendes der høringmateriale til bestyrelsen og 11. april er der afleveringsfrist på høringssvaret.

  Kommende 0. klasse

  Det bliver en fin stor kommende 0. klasse næste skoleår. Pt. er 18 børn med retskrav indskrevet og vi ved der er flere søskendebørn udenfor distriktet der ønsker at gå på Taarbæk Skole.

  Mellemform i fremtiden

  I fremtiden vil der være to til tre sproggrupper på Taarbæk Skole.

  Skolen er i dialog med forvaltningen ang. fremtidig etablering af ny sproggruppe.

  Boldbanen

  Trådnet-bander påsættes nederste og øverste fag på boldbanen. Derudover sættes der net over banen. VI venter spændt.

  OBS: Låsen aktiveres pt. inden kl. 21.30, og det er en fejl.

  Spørg ang. dør til boldbanen – Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at den åbner indad?

  Personalet

  Lærerne har valg til TR og der er en kandidat, der har meldt sig.

  Stor succes med 5.kl. teater.

  Vinterferieplanlægningen er i fuld gang så sfo og centerbørn kan få en god ferie.

  Sofie er tilbage fra barsel, så der er fuldt hold i sfo’en.

  Fastelavn mandag i uge 8 med tøndeslagning i gården.

  Formanden

  7.  Evt.

 • Dagsorden distriktsbestyrelsesmøde den 6. marts 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Helle Andresen, Mette Reinhard

  Afbud: Johanna Jakobsdottier, Anne Bruni, Kathrine Østergaard Bødker, Niels Vrang

  Fra elevrådet deltager fra kl. 16.30 – 17.00.

  1. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt

  2. Nyt fra elevrådet.

  Taarbæk Skole er blevet fællesskabsskole og elevrådet har følgende forslag til fællesskabsfremmende-aktiviteter:

  Fælles lejrskoler

  Lav skolen om til en by – Featureuge

  Fælles lege i skolegården

  Taarbæk Games

  Mini-mini-OL

  Fælles aktivitet for hele skolen før ferierne

  Fokus på sproget

  Overnatning på skolen

  Kantine

  Udeskole for hele skolen på samme dag

  Sjove dage: F.eks. fjollet fredag eller gul tirsdag

  T-shirt med Taarbæk logo

  3. Normering i Taarbæk Børnehus.

  Anne har været i dialog med forvaltning vedr. kapacitet i Børnehuset. Det er nu besluttet at Børnehuset fremadrettet bliver normeret til 27 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn

  Derudover er der blevet lukket for indskrivning af børn bosiddende udenfor kommunen.

  4. Høring vedr. besparelse i Børnehuset og på skolen.

  Høringsperioden løber fra den 24. marts til den 11. april 2023. Distriktsbestyrelsen har på grund af påsken næste møde den 17. april 2023. Det betyder, at der ikke er distriktsbestyrelsesmøde i høringsperioden.

  Bestyrelsen planlægger høringsprocessen ved at nedsætte to udvalg (ét for skolen og ét for Børnehuset), som mødes i høringsperioden.

  Skolens udvalg består af: Signe, Cathrine, Helle, Charlotte

  Udvalget mødes d. 28. marts kl. 8.00 på Taarbæk Skole.

  Børnehuset: Louise, Lisbeth, Anne, Charlotte

  Udvalget mødes d. 29. kl. 8.00 på Taarbæk Skole.

  Charlotte sørger for at videresende høringsmaterialet til bestyrelsen når dette modtages.

  5. Pædagogisk weekend.

  Der er fortsat klasser der mangler bemanding. Cathrine følger op med overblik og giver en tilbagemelding til ledelsen.

  6. Nyt fra distriktet.

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Taarbæk skole er blevet fællesskabsskole hos Børns vilkår. Personalegruppen har haft besøg af konsulent fra Børns vilkår, der har klædt personalet på til at komme godt fra start.  Skolen starter projektet op i foråret med mange aktiviteter og tiltag.

  Vi har desværre ikke skolehaven længere. Skolen undersøger om det er muligt at finde plads til højbede på skolen, så der kan såes og plantes, men er udfordret på plads. Bestyrelsen undersøger om der er andre områder eller private haver, der kan bruges i stedet. Rikke tager kontakt til steder og personer, der måske kan hjælpe med en ny skolehave.

  Bander og net på boldbanen forventes opsat medio maj

  Skolen har ansat Jonas som er nyuddannet pædagog i sfo’en.

  Personalet

  Lærerne har valgt Martin som tillidsrepræsentant.

  Der arbejdes intensivt for at gøre klar til en god og spændende innovationsuge.

  Sfo og Centeret har netop skudt gang i teaterprojektet.

  Personalet er i proces med at udarbejde retningslinjer for brug af telefoner.

  Formanden og Skolerådet

  Intet nyt siden sidst

  Arbejdsgrupper

  Interessent-udvalget planlægger at mødes.

  Arbejdsgruppen der koordinerer bemandingen på den pædagogiske dag, arbejder på højtryk for at finde gode løsninger.

  7.  Evt.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 14. august 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Martin Iversen, Mette Reinhard

  Afbud: Sinja Laursen, Johanna Jakobsdottier

  Der har endnu ikke været valg til elevrådet.

  1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  2. Nyt fra distriktet

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Personale

  Skolen har ansat Vivi, Signe og Sofie og de er alle kommet rigtig godt fra start.

  På Centeret er der pr. 1. september ansat en ny pædagog – Claus.

  Børnehuset

  Mange børn og mange tilflyttere.

  Der er to vuggestuegrupper og en børnahavegruppe i Børnehuset.

  Personalet

  Fritidsdelen:

  Der er Mini-ol i næste uge og alt på Centeret handler om dette. Der trænes og planlægges.

  I sommerferieugerne blev der planlagt mange gode ture og hyggelige oplevelser.  Der var dejligt mange børn tilmeldt.

  Skoledelen

  To fællesdage for lærerne inden skolestart omhandlende børnesyn og faglige fællesskaber. Derudover har der været tre gode dage med teamsamarbejde.

  Skolestart på en torsdag har vist sig at være godt for børnene.

  Formanden og Skolerådet

  Intet nyt siden sidst.

  Der er i Skolerådet udarbejdet høringssvar på Budget 24.

  3. Justering af arbejdsgrupper

  Vi har haft følgende Ifølge arbejdsgrupper som enten skal fortsætte eller nedlægges:

  Forældresamarbejde – Rikke og Cathrine

  Arbjedsgruppen fortsætter og der indkaldes til kontaktforældremøde

  Fritidsudvalg

  Arbejdsgruppen nedlægges

  Elevtal samt Image/synliggørelse af den gode skole

  Arbejdsgruppen nedlægges

  Skolemad – Cathrine

  Arbejdsgruppen nedlægges

  Tolietudvalg – Rikke

  Arbejdsgruppen fastholdes indtil toiletterne er renoverede.

  Der nedsættes følgende arbejdsgrupper:

  Budgetudvalg – Signe, Niels, Helle, Louise (Børnehuset)

  Omstilling af specialområdet – Cathrine og Lisbeth

  Digitalisering – Signe, Rikke og Nadja

  Bestyrelsen ønsker at støtte op om Udeskole.

  4. Opsamling på høringssvar vedr. budget ´23, som blev sendt afsted lige inden sommerferien

  Budgetudvalget orienterer om høringssvarets indhold og korrespondance med skolerådet i den forbindelse.

  5. Høring budget ´24

  Budget ´24 sendes i høring i perioden fra den 28. august til den 12. september.

  Der er planlagt bestyrelsesmøde d. 4. september – Inden da udsendes materialet til bestyrelsen.

  6. Status på forsøg med mobilfri tid på Centeret

  Personalet har oplevet stor opbakning fra forældrene.

  Størstedelen af børnene har accepteret de nye tiltag. Personalet er opmærksomme på de børn, der fortsat har svært ved ændringen.

  7.  Evt.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 4. september 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Cathrine Grenaa Frahm, Louise Von Der Heide, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Afbud: Martin Iversen, Lisbeth Madsen

  1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  2. Ferieplan for skoleåret 2024/2025

  Forvaltningens vejledende ferieplan for 2024/2025 er vedtaget.

  Skolen vil undersøge om de 5 lukkedage i sfo og klub er givet på forhånd: mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfart.

  3. Behandling af høringsmaterialet vedr. budget ´24

  Besluttet at man rykker på skoledistrikterne

  Velkomstklasserne nedlægges og nyankomne starter direkte på distriktsskolen

  Der ændres ikke på klassekoefficienterne

  Der er en række nye forslag til besparelser på skoleområdet som får betydning for Taarbæk Skole:

  Reduceret åbningstid i SFO

  Flere medhjælpere frem for pædagoger i SFO

  Hæve forældrebetalingen

  Fjerne det økonomiske tilskud til skilsmissegrupperne

  Bortfald af det kommunale tilskud til lejrskoler

  Børnehuset

  Bortfald af skovgruppetillægget

  Bestyrelsen orienterer forældregruppen om processen, de kommende besparelser samt eventuelle forventede konsekvenser.

  Der er nedsat en skrivegruppe som udarbejder et høringssvar.

  4. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Personalet

  Formanden

  Skolerådet

  5.  Evt.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2023 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Afbud: Niels Vrang, Anne Bruni, Martin Iversen

  Elevrådet deltager med Isak og Hemma fra 6. klasse

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Nyt fra Elevrådet

  Velkommen til Isak og Hemma som er de nye representanter i bestyrelsen.

  Elevrådet har evalueret fællesskabsdagen/dansedagen og de synes det var en fed dag.

  Der er ønske om en edderkoppegynge i skolegården og at basketkurven flyttes til et sted med mere plads. Elevrådet forsøger på kommende møde, at lave et forslag hvor begge ting kunne være placeret.

  Elevrådet har spurgt havnefogeden om de må låne et stykke af havnen i pauserne. Der er iværksat en prøveperiode hvor der skates og løbes på løbehjul på havnen. Der går en gårdvagt med på havnen i alle pauser.

  Toiletrenoveringen bliver igangsat efter juleferien.

  3. Evaluering af mobilfri tid på Centeret

  De voksne på Centeret oplever:

  Det er blevet nemmere at få børn i gang med aktiviteter.

  Der er mere øjenkontakt med børnene.

  Ofte bliver telefonerne ikke afhentet kl. 15.30 fordi børnene er godt i gang med leg og fællesskab.

  De voksne synes det er et godt tiltag, som har givet mere trivsel blandt børnene.

  De store elever vælger tit at gå hjem i stedet for at gå på Centeret – måske er det pga. telefonen..

  Elevrådet oplever:

  Drengene fra 6.klasse kommer ikke så meget på Centeret mere. De bliver ikke væk pga. mobiltelefonerne med pga. de aktiviteter der tilbydes på Centeret.

  Forslag om at indføre 1-2 mobildage på Centeret.

  4. Status på besparelser Budget ´24. /Orientering

  Fredag den 29. september blev der indgået budgetforlig vedr. budget ´24.

  Charlotte gav på bestyrelsesmødet et overblik over besparelserne på dagtilbud og skoleområdet.

  Link til pressemeddelelse:

  https://www.ltk.dk/om-kommunen/nyheder/budgetaftale-2024-27-paa-plads

  5. Udeskole /Drøftelse og beslutning              

  Lærergruppen ønsker at gøre brug af den inspirationsliste som bestyrelsen udarbejdede med ideer til udeskole i lokalområdet.

  Bestyrelsen sørger for at listen opdateres – Sinja er tovholder.

  6. Taarbæk Skole er Fællesskabsskole og har i år faglige fællesskaber som indsatsområde /Orientering

  Ledelsen gav et kort overblik over skolens arbejde med indsatsområderne.

  7. Ferieplan 2024/2025 /Beslutning

  Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at følge den kommunale ferieplan.

  Bestyrelsen skal på dette møde beslutte, hvor de fem lukkedage i fritidsdelen skal placeres. Der skal ligge en fredag efter Kr. Himmelfart og 3 dage i juleferien (23., 27, og 30. dec), og dernæst kan der ligge en lukkedag onsdag inden påskeferien – Dette blev vedtaget.

  8.Nyt fra distriktet /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Ønske om at skolen får etableret en bålhytte i Cottageparken. Bestyrelsen tager kontakt til Borgerforeningen og Kulturforeningen.

  Skolen har etableret et skolehave-udvalg. Der var desværre ikke plads på hverken kirkegården eller i præstens have og derfor står skolen og børnene uden skolehave. Bestyrelsen overvejer om der er andre steder i Taarbæk som kan benyttes.

  Personalet

  God stemning omkring høstfesten.

  Spændende og god pædagogisk aften om fællesskabende aktiviteter.

  Halloweenprojekter i både sfo og Centeret.

  Formanden

  Skolerådet

  Bestyrelsen skal være obs på at skabe en god overgang, når der skal etableres ny bestyrelse kommende skoleår.

  9. Evt.

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 6. november 2023

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Martin Iversen, Mette Reinhard

  Afbud: Cathrine Grenaa Frahm,

  Elevråd: Isak og Hemma fra 6. klasse

  1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  2. Nyt fra Elevrådet

  Elevrådet har evalueret innovationsugen og der var kun positive tilkendegivelser. Elevrådet mener der burde være flere anderledes uger på Taarbæk Skole.

  Det er et ønske fra nogle i elevrådet, om en forsøgsordning med at møde senere.

  Elevrådet har diskuteret 10-pauserne og opdelingen af eleverne i pauserne. Elevrådet er ikke enige så de tager snakken med ud i klasserne og spørger kammeraterne.

  Elevrådet ønsker en gynge, et armgangsstativ og en svævebane i skolegården.

  Elevrådet klager over pigeomklædningsrummet. Låsene virker ikke og afløbene løber over.

  Ønske om at få holdere under skolebordene så stolene kan komme op efter skoletid.

  3. Opfølgning på bestyrelsens idékatalog til udeskole

  Sinja har arbejdet på en revision af idékataloget. Skolen forsøger at supplerer med deres kendte lokationer.

  Under dette punkt blev der også samlet op på undersøgelsen af, om byen bakker op om etablering af en bålhytte i Cottageparken. Borgerforeningen har betyrelsesmøde 5. december hvor de har bålhytten på dagsordenen. Kulturcenteret tager ligeledes punktet op på næstkommende møde.

  4. Temadrøftelse: Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i børne- og ungdomslivet.

  På baggrund af temaet på seneste skoleledelsesseminar gav Charlotte en kort gennemgang af hovedpointerne i den nationale trivselsmåling foretaget af Aalborg universitet og CEFU.

  5. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen (CA/AB/MR)

  Indsamling til lejrskoler

  Børnehuset:Pædagogisk tilsyn til februar

  Personalet

  Skole: Innovationugen – lærerne føler de er kommet godt i mål.. Fri og kreativ process – god uge

  Fritiden: Vellykket halloweenprojekt i Pusterummet

  Julefornberedelserne er i gang

  Centeret har mærket forældreopbakningen fra 6.kl. forældrene og har oplevet at der er kommet flere børn på Centeret

  Formanden og skolerådet

  Intet nyt siden sidst

  Obs på bestyrelsesmedlemmer næste skoleår – Flere stopper ved udgangen af dette skoleår.

  6.  Evt.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 8. januar 2024 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Mette Reinhard

  Elevråd: Isak og Hemma fra 6. klasse

  Afbud: Rikke Martensen-Larsen, Niels Vrang, Martin Iversen,

  1. Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Nyt fra Elevrådet.

  I december var der konkurrence om hvilken klasse der kunne pynte den flotteste juledør. Elevrådet udvalgte ud fra opstillede kriterier hvilken dør der vandt. Vinderklassen blev 4.kl.

  3. Lukkedage i ferier i Taarbæk Børnehus.  /Beslutning

  Som et led i besparelserne er det tidligere blevet besluttet at alle daginstitutioner skal holde lukket i uge 29 og 30. De børn i kommunen som ikke har mulighed for at holde ferie skal sampasses fælles i en anden institution i kommunen.

  Anne løftede på mødet en bekymring for at Børnehusets børn skal passes i en institution langt fra Taarbæk og uden kendt personale. Derudover oplever Børnehuset ikke en økonomisk besparelse ved at holde lukket i to uger.

  Anne har fået grønt lys fra forvaltningen til at holde åbent hele sommeren. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til at fravælge de to lukkeuger og holde åbent henover sommeren.

  4. Byggesager. / orientering

  Elevator

  Skolens elevator har ikke virket siden sensommeren, men nu er der endelig kommet gang i projektet. Det forventes at den nye elevator er klar til brug i slutningen af uge 3.

  H/D-lokalet

  På 1. sal på Centeret har skolen fået væltet en væg mellem de to krea-lokaler, således af lokalerne kan bruges til både Krea og Håndværk design. Der er ydermere blevet bestilt nye skolemøbler til lokalerne som leveres i uge 10.

  Utætheder i den nye bygning

  Det har regnet ind i den nye bygning og derfor har der været kran i skolegården. Forhåbentlig er problemet nu blevet udbedret.

  Akustik (Arbejdstilsynet)

  AT har været på anmeldt besøg på Taarbæk Skole.

  De skulle undersøge både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. De havde ingen anmærkninger til det psykiske arbejdsmiljø. Til det fysiske arbejdsmiljø fik skolen et påbud ang. akustikken i klatten og i klasselokalerne på 3.sal. Der arbejdes fra forvaltningens side på at udbedre problemerne med akustikken.

  Toiletter

  Der er desværre intet nyt i sagen om de nye toiletter. Bestyrelsen og elevrådet går ind i sagen og skriver nysgerrigt til Center for Areal og ejendomme. Sinja og Rikke skriver et udkast som elevrådet tager med til godkendelse.

  5. Bålhytte. /Drøftelse

  Borgerforeningen er som udgangspunkt positive. De kan dog ikke officielt være medansøgere, idet de ikke kan sikre på den brede opbakning fra alle naboerne. Borgerforeningen vil meget gerne støtte op om initiativet.  

  Kulturcenteret synes umiddelbart også det er en god ide.

  Skolen arbejder videre og skriver til kystdirektoratet og efterfølgende til CAE.

  På mødet stilles forslag om at inddrage foreningen Taarbæk byrum.

  6. Nyt fra distriktet. /Orientering

  Ledelsen

  Der er slået en stilling op som skolepædagog på Centeret. Der er kommet flere ansøgere så skolen håber der kan være et match.

  Personalet

  Det har været nogle dejlige juledage med feriepasning. Onsdag var der planlagt biograftur og personalet drog afsted med 43 børn.

  De to øvrige dage var der hygge og julefrokost for de tilmeldte børn. D. 3. januar var der få børn og der blev hygget i sfo og på centeret.

  Det kommende halve skoleår vil Sebastian være på Centeret 3 eftermiddage om ugen.

  Formanden og skolerådet

  Intet nyt siden sidst

  7. Eventuelt

  Punkt til næste møde:

  Bestyrelsen til næste skoleår og hvordan sikrer vi nogle gode overgange til f.eks. skolerådet.

 • Referat distriktsbestyrelsesmøde den 5. februar 2024 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Niels Vrang, Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Rikke Martensen-Larsen, Anne Bruni, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Martin Iversen, Mette Reinhard

  Afbud: Sinja Laursen, Lisbeth Madsen, Cathrine Grenaa Frahm

  Elevråd: Isak og Hemma fra 6. klasse

  1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  2. Nyt fra Elevrådet

  Snereglerne trænger til en justering synes elevrådet. 6.kl. repræsentanterne i elevrådet synes reglerne er for stramme. Forslag om opdeling for store og små elever. Personalegruppen evaluerer reglerne på et af kommende møder. 

  3. Status på indsatsområdet: Fællesskabsskole

  1. Fællesskabende turdag i Pusterummet – kursus Betina Lerche.

  Pædagogerne har gennem efteråret haft forløb med Bettina Lerce som har hjulpet med at sætte struktur på den ugentlige turdag, med fællesskabende aktiviteter for alle børn.

  1. Fællesskabende klasseledelse – kursus Helle Plaugborg.

  Lærergruppen har indtil videre brugt 2 eftermiddage sammen med Helle Plauborg. Fællesskabende klasseledelse med fokus på hvilke greb der støtter de positive fællesskaberne i klasserne. Lærerne har imellem de to kursusgange undersøgt egen praksis.

  4. Ungdomsklubben i foråret

  Skolen har besluttet at sætte UK på pause frem til 1. april og flytte ressourcerne til andre steder der har større behov. Fra 1. april starter UK op igen og her giver vi også 6.kl. mulighed for at deltage onsdag aften.

  I marts laves der 4 event-onsdag med bl.a. toldere og smuglere, skøjtehalstur og fællesspisning. 

  5. Planlægning af den kommende proces frem mod valg til ny bestyrelse samt samarbejdet med Skolerådet

  Signe, Helle og Niels stiller ikke op til næste valgperiode. 

  Der skal derfor vælges 3 skolerepræsentanter samt en repræsentant fra Børnehuset.

  Punktet sættes på dagsorden igen på næstkommende møde.

  6. Nyt fra distriktet

  • Ledelsen (CA/AB/MR)
  • Elevtoiletter

  Skolen er lidt bekymret for om toiletprojektet bliver udskudt pga. anden økonomisk prioritering hos CAE. Der er brugermøde mellem CAE og skolen i marts måned.

  • Regnskabsafslutning ´23.

  Regnskabet for sidste kalenderår er næsten afsluttet, og det ser fint ud. 

  • Personalet (MI/ND)

  Skolen: Der er snart featureuge på skolen og der har været en god proces op til ugen.

  Fritiden: Fastelavnsforberedelserne er i fuld sving. Der er en stor gruppe piger på Centeret der leger. De laver perler og bygger deres egen beautysalon. Det spreder sig positivt i børnegruppen.

  Skolens 4 enkeltintegrationsbørn går i SFO, og de lykkes rigtig godt takket være god planlægning og rammesætning fra pædagoggruppen

  • Formanden

  Borgerforeningen og formanden har planlagt at snakke sammen ang. ansøgning om bålhytte.

  • Skolerådet 

  Der har været virtuelt møde i skolerådet. Vandskader på mange af kommunens skoler og mobilfri skole fylder meget i Skolerådet.

  7. Eventuelt

   

 • Referat af distriktsbestyrelsesmøde den 4. marts 2024 kl. 16.30 -18.30

  Mødeleder: Signe Toftegaard

  Referent: Mette Reinhard

  Deltagere: Helle Ankersen, Signe Toftegaard, Sinja Laursen, Cathrine Grenaa Frahm, Charlotte Norman Andersen, Nadja Dellgren, Martin Iversen, Mette Reinhard

  Afbud: Lisbeth Madsen, Anne Bruni, Rikke Martensen-Larsen, Niels Vrang,

  Elevråd: Isak og Hemma fra 6. klasse 

  1.Godkendelse af dagsorden. /Beslutning.

  Godkendt

  2. Nyt fra Elevrådet.

  Forslag om nye sneregler – Forslaget tages med videre til både lærer- og pædagoggruppen.

  Evaluering af fastelavn: Elevrådet ønsker flere tønder – evt. en tønde pr. klassee. Ingen rosiner i tønderne J, Godt at være sammen med stifinderklasse.

  Ønske om at de nye toiletter snart etableres.

  Ønske om at der kommer duft på toiletterne. Elevrådet stiller spørgsmål til om udsugningen på toiletterne virker. Der mangler alt for ofte papir og sæbe på toiletterne. 

  3. Skolemadsordning. /Drøftelse og evt. beslutning.

  Lyngby-Taarbæk kommune har indgået aftale med Sund SkoleMad. Firmaet leverer på nuværende tidspunkt skolemad til flere skoler i kommunen, og har taget kontakt til Taarbæk Skole med ønsket om også at levere til vores skole.

  Elevrådet er meget positive overfor forslaget.

  Bestyrelsen er også positive overfor forslaget og det besluttes at sige ja til en prøveordning frem til sommerferien. 

  4.Overgang fra nuværende bestyrelse til ny bestyrelse. /Beslutning.

  Bestyrelsen skal lave en plan for, hvordan der skabes den bedst mulige overgang fra den nuværende bestyrelse til den nye bestyrelse 1. august 2024. 

  Næste møde i skolerådet er d. 20. marts kl. 19.30. Signe efterspørger om en anden fra bestyrelsen også vil deltage, for at sikre den gode overgang i arbejdet med skolerådet. Cathrine vil gerne hjælpe i overgangsfasen. 

  5. Opfølgning på personalegruppens Pædagogiske dag den 12. april 2024.

  Bestyrelsen skal følge op på, om der er lavet aftaler for alle klasser eller om kontaktforældrene er i gang med at lave aftaler.

  Der mangler fortsat forældrebemanding i klasserne. Skolen skriver ud til kontaktforældrene for at følge op.

  6. Drøftelse af elevers ferie uden for ferieplanen og opfølgning på Charlottes brev til forældrene. 

  Bestyrelsen tog en indledende drøftelse af punktet, og der følges op nå næste møde. Lisbeth Madsen er fraværende på dette møde, og hun har nogle gode perspektiver, som skal inddrages i bestyrelsens drøftelse på mødet i april.

  7. Nyt fra distriktet. /Orientering

  • Ledelsen (CA/AB/MR)
  • Elevtoiletter

  Skolen har haft møde med forvaltningen, og der er er desværre ikke udsigt til at toiletterne udskiftes i 2024. Der er fortsat håb for at de kan blive renoveret i 2025. Bestyrelsen skriver et bekymringsbrev fra både elevråd og bestyrelse, som sendes til forvaltningen. 

  • Budget ´24

  Budgettet er endnu ikke helt på plads idet der er kommet nogle ændringer i tildelingen af økonomi til de enkelte skoler. 

  Budgettet kan forhåbentlig fremvises til bestyrelsen på næste møde

  • Sager vedr. krænkelser på skoler rundt om i landet.

  Sagerne der har været fremme i medierne de sidste uger fylder i snakkene i personalerummet og på kontoret. 

  • Personalet (MI/ND)

  Skolen: Der har været featureuge i sidste uge. Både børn og lærerne synes det var en rigtig god uge. Børnene har været sammen på kryds og tværs af klasser og det giver fællesskabet et stort boost.

  Fritiden: Alle trænger til at udelivet kommer i gang igen men gode aktiviteter og god energi.

  UK-arrangementerne fungerer godt og 6.kl. børnene er meget opsatte på at deltage. 

  • Formanden

  Borgerforeningen bakker meget op omkring projektet med etablering af bålhytte i Cottageparken. 

  • Skolerådet 

  Intet nyt

  8. Eventuelt

  En forældre oplever at der har været en utryghed blandt særligt de yngre børn på skolen fordi de har frygtet ”børnelokkere”.  Opfordring til at personalet er ekstra opmærksomme.