Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsesvalg 2022

Brev fra valgbestyrelsen

Kære forældre på Taarbæk Skole

Nu skal der vælges forældrerepræsentanter til distriktsbestyrelsen på Taarbæk Skole.

På Taarbæk Skole har vi forskudte valg til distriktsbestyrelsen. Det betyder, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år og den anden halvdel af bestyrelsen bliver siddende endnu 2 år. Fordelen ved forskudte valg er, at der altid er medlemmer af bestyrelsen, som har erfaring med bestyrelsesarbejdet. I år er 4 af de 7 medlemmer på valg.

Forældrerepræsentanter vælges for en fireårig periode. Bestyrelsen afholder et møde om måneden, og dertil kommer arbejde i forskellige arbejdsgrupper i det omfang, den enkelte har lyst og mulighed.

Distriktsledelsen, som består af ledelsen på skolen og i Taarbæk Børnehus har i samarbejde med bestyrelserne på skolen og i Taarbæk Børnehus besluttet, at vi fra 1. august 2018 har én distriktsbestyrelse. Det betyder, at de to bestyrelser er smeltet sammen til én. Distriktsbestyrelsen består af:

7 forældrerepræsentanter fra skolen

1 forældrerepræsentanter fra Taarbæk Børnehus

3 medarbejderrepræsentanter

Samt distriktsledelsen som sekretær

Valget til distriktsbestyrelsen vil være delt op i to. Forældrerepræsentanter fra skolen vælges som beskrevet i dette brev og den vedlagte tidsplan. Forældrerepræsentanter fra Taarbæk Børnehus vælges på et forældremøde i Taarbæk Børnehus.

Arbejdet i distriktsbestyrelsen giver mulighed for at være med til at præge børnelivet i Taarbæk. Den stærke tradition for, at forældre, lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om skole og dagtilbud skal fortsætte, og her er distriktsbestyrelsen en væsentlig medspiller.

Bestyrelsens arbejde består bl.a. af tilsyn, høringer og principbeslutninger. Derigennem har bestyrelsen den formelle kontakt til forvaltningen og det politiske niveau, og er med til at sikre, at Taarbæks interesser høres i hele kommunen. På Taarbæk Skole er der en stærk tradition for, at bestyrelsen interesser sig for skolens hverdag og udvikling.

Forældre med forældremyndighed til børn på skolen i det kommende skoleår kan stille op til Skolebestyrelsen. Det betyder, at forældre til børn, som begynder 0. klasse august 2022 også kan stille op.

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsesarbejdet, så skal du meddele dit kandidatur på mail til én i valgbestyrelsen. Vores mailadresser finder du nederst i dette brev.

Med dette informationsbrev er vedlagt en tidsplan for valget. Vær i sær opmærksom på følgende datoer:

Sidste frist for opstilling: Den 29. april 2022

Opstillingsmøde: Den 2. maj 2022

Vi håber meget, at Taarbæk Skole også i den kommende periode vil få en stærk og engageret bestyrelse. Hvis du går med overvejelser om at stille op og gerne vil vide lidt mere om bestyrelsesarbejdet i distriktet, så er du meget velkommen til at kontakte valgbestyrelsen. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Mange hilsener

Valgbestyrelsen på Taarbæk Skole

Kathrine Wanda Heilesen

Bestyrelsesformand

Mail: kwhei77@gmail.com

Niels Vrang

Næstformand

Tidsplan

Den 30. marts 2022

Materiale om distriktsbestyrelsesvalget sendes til alle forældre på Taarbæk Skole samt forældre til børn i kommende 0. klasse.

Orientering om skolebestyrelsesvalg annonceres i Det Grønne Område.

Materialet lægges på skolens hjemmeside.

Den 19. april 2022

Der afholdes valgmøde kl. 17.00 – 18.30 i Klatten.

På valgmødet er der mulighed for at melde sit kandidatur.

Den 29. april 2022

Sidste frist for kandidatopstilling.

Kandidatopstilling skal meldes på mail til én fra valgbestyrelsen.

Den 2. maj kl. 17 2022

Der afholdes opstillingsmøde.

Mødet afholdes i personalerummet på Taarbæk Skole.

På opstillingsmødet afgøres det, om kandidaterne kan lade sig opstille på én valgliste, eller der skal afholdes afstemning.

Hvis kandidaterne vælger at lade sig opstille på én liste, slutter valget ved opstillingsmødet, og resultatet offentliggøres på AULA og skolens hjemmeside.

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, afholdes der afstemning. Tidsplan for valgforløbet vil blive udsendt, hvis det bliver relevant på Taarbæk Skole.

Den 31. juli 2022

Den tidligere distriksbestyrelse fratræder.

Den 1. august 2022

Den nye distriktsbestyrelse tiltræder

Første møde i august

Distriktslederen indkalder til konstituerende møde.

 

Venlig hilsen

Valgbestyrelsen

Kathrine Wanda Heilesen, næstformand i bestyrelsen

Mail: kwhei77@gmail.com

Niels Vrang, formand i bestyrelsen

Mail: niels@gubra.dk

Charlotte Norman Andersen, distriktsleder

Mail: cande@ltk.dk